Du är här

Coachning för framtiden

Kalmarsunds Gymnasieförbund (Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås kommuner)

 
Miljö
Kalmarsunds Gymnasieförbund är ett kommunalförbund som startade 1 juli 1995. Förbundet har till uppgift att bedriva och utveckla gymnasial utbildning och kommunal vuxenutbildning åt medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås kommuner. Förbundet bedriver utbildning i sex gymnasieskolor. Cirka 3 000 elever finns inom gymnasieskolan.

 
Gymnasieförbundet har uppdraget från medlemskommunerna att adminstrera KIA och har under de senaste åren haft god kännedom om sysselsättningen för de ungdomarna som står utanför gymnasieskolan.
 
Målgrupp
Ungdomar som omfattas av skollagen 2010:800 kap 29 § 9 (KIA, fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år), dvs de ungdomar som hoppar av gymnasiet under läsåret samt de cirka 75-100 ungdomar som redan finns i KIA:s bevakningssystem. 

 
Syfte/mål
Att knyta en ungdomscoach till KIA-verksamheten. Ungdomscoachen ska söka upp samt följa upp de ungdomar som är mellan 16-20 år och som faller inom ramen för det kommunala informationsansvaret.

 
Mätbara/uppföljningsbara mål
- Minska antalet studieavbrott från gymnasieskolorna inom förbundet.
- Öka antalet ungdomar som kommer tillbaka till eller påbörjar gymnasiestudier.

 
Startdatum/slutdatum
20121101- 20131031 (förlängd t om 20140630)

 
Metod (insatser)
Kalmarsunds gymnasieförbund skall projektanställa en ungdomscoach på heltid som skall dela sin tid mellan denna verkstad och verkstaden "Förebygga avhopp". Utgångspunkten i Ungdomscoachens arbete i denna verkstad är de ungdomar, 16 - 20 år som omfattas av det kommunala informationsansvaret, och som KIA-handläggaren efter en första uppföljning bedömer inte vara i utbildning eller ha någon fast sysselsättning. Ungdomscoachens arbete innebär här att:
 
-- samarbeta med KIA-verksamheten.

 
-- söka upp samt följa upp de ungdomar som är mellan 16-20 år och som  faller inom ramen för det kommunala informationsansvaret och med dessa genomföra motiverande samtal och hitta vägar vidare inom  utbildning eller på arbetsmarknaden;
UC kontrollerar kontaktuppgifter och skickar ut ett första informationsbrev med uppmaning att höra av sig till UC med uppgifter om sysselsättning och om de önskar stöd. Efter ca 1 vecka tar UC kontakt via telefon för att få uppgifter om sysselsättning och erbjuda stöd. Om stöd önskas bokas tid för en träff där utgångspunkten är ungdomens nuvarande situation, vilka mål man har och vilka möjligheter som finns att nå dem. Det är viktigt att mötet sker på “neutral” plats efter ungdomens önskemål. Helst inte på skolan men gärna, på en fritidsgård, ett café eller i hemmet om så önskas. Ungdomen får berätta om sin situation och UC visar på alternativ som finns, och vid intresse bokas tex studiebesök på utbildningar, på Arbetsförmedlingen eller andra önskade platser. UC hjälper också till att skriva in på arbetsförmedlingen om det behövs.

 
UC träffar varje ungdom så ofta och så många gånger som behövs för att ge det stöd ungdomen önskar. Har UC deltagit vid EHT-möten i samband med avhoppet, bokas uppföljningmöte direkt med ungdomen. Minnesanteckningar förs för varje ungdom för UC-s eget arbete. I båda fallen sker en återrapportering till KIA-verksamheten om uppföljningsresultatet.
 
-- intervjuer enligt ett strukturerat intervjuformulär med frågor om ungdomarnas aktuella situation och orsaker till studieavbrott etc. klarläggs;
Alla som UC får kontakt med får besvara två frågor där svaren sedan sammanställs och ska analyseras av en referensgrupp, för att om möjligt nå en förändring så att färre avhopp sker. Första frågan handlar om orsaken till avhopp, andra frågan om vad skolan kunde ha gjort annorlunda/bättre för att utbildningen skulle kunna ha fullföljts. För att utöka svarsunderlaget har UC kontakt med en Folkhögskola, där elever som inte fullföljt sin gymnasieutbildning svarar på ovanstående frågor via en enkät.

 
-- samverka med elevhälsateamen i första hand SYV och IM;
När ungdomar vill påbörja sina studier igen eller välja nya program, bokar UC möten med skolornas SYV för mer information och hjälp med ansökan.
 
-- samverka med Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningarna, Arbetsmarknadsenheterna och andra externa aktörer;
När det förekommer ungdomar med skyddad identitet eller okänd adress, har UC kontakt med Socialförvaltningen som pga sekretess bara kan informera om de har kontakt med ungdomen eller inte, De förmedlar dock informationen vidare till ungdomen om det är möjligt.UC träffar regelbundet Ung-Team-gruppen i Kalmar som består av representanter från socialförvaltningen, arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsenheten och pågående ungdomsprojekt i kommunens regi. I övriga kommuner har UC kontakt med myndigheter vid behov.
 
UC har dessutom kontakt med fritidsgårdar och andra lämpliga arenor för ungdomar, för att få kontakt med ungdomar som inte nås via de kontaktuppgifter som är registrerade, och för att samarbeta kring ungdomar i behov av stöd.