Du är här

Coachning

Övergripande mål:
Aktivt arbeta mot EU 2020 där målet är satt att mindre än 10 procents avhopp från gymnasieskolans nationella program skall uppnås. Öka Hulebäcksgymnasiets förmåga att i tid avstyra och minska elevavhoppen. 
 
Projektmål: 
Att för de nationella programmen på Hulebäcksgymnasiet utveckla och implementera ett system och en modell för att på ett kvalitativt bra sätt möta och hjälpa elever att nå målen för sin utbildning. Att för de nationella programmen på Hulebäcksgymnasiet öka andelen elever som inom 4 år får ett slutbetyg.
 
Metod/Insatser:
Lärarrollen har successivt förändrats i takt med nya generationer skolungdomar och nya skolreformer och förordningar. Lärarens stöttande och coachande roll har ökat och man talar mer och mer om mentorskap än om klassföreståndarskap. För att nå elever som ligger i riskzonen att hoppa av sina studier, behövs en ökad kompetens och förståelse för coachningens betydelse hos lärare. Det är också viktigt att man ger de verktyg och den kunskap som behövs, för att samarbetet mellan lärare och elev sker på ett bra sätt. 
 

 
Vi har under våren haft en processgrupp som arbetat fram ett koncept för våra kommande elever i årskurs 1. Följande coachningsprogram har planerats för att minska avhoppsrisken:

 
Två mentorer per klass är tjänstefördelade till nästa läsår. Mentorstiden ingår i tjänst och läggs ut på schema.
Mentorerna träffar sina mentorselever (10-15 elever/klass klasstorlek=20-30) i 60 minuter varje vecka. Ibland är det helklass, ibland halvklass.

 
Innehållet på mentorstiden är uppstyrt och och sker enligt rullande schema:
vecka 1: klassråd/mentorstid (närvaro, studieresultat)
vecka 2: enskilda mentorssamtal eller i mindre grupp. Konkret studiestöd.
vecka 3: genomgång av något som berör alla i helklass…och som är kopplat till studier/lärandet.
 

 
Områden att arbeta med:

Närvaro
Studieresultat, 
Motiverande områden att arbeta med: Varför går jag på gymnasiet? Vad innebär det att studera på gymnasiet? Vad innebär det valda programmet? Studieteknik. Gruppen/klassen. Hur kan jag påverka min vardag? Sömn, matvanor, datorvanor, kompisar, föräldrar etc etc…

 
Aktivt strukturstöd till de elever som ligger i riskzonen. Elever med stora behov slussas vidare till specialpedagog.
 

 
Viktigt: 

Två lärare samarbetar på mentorstiden
. Lärarna får fortbildning och är också med och styr innehållet och upplägget
. Tydligt uppstartfokus de tre första dagarna för eleverna. Uppföljning för lärare vecka 44 och i slutet av terminen.

 
Eleverna ska känna sig sedda, lyssnade på och delaktiga.
 Elever i rikszonen ska upptäckas tidigt och ska få stöd snabbt utan att det drar ut på tiden.
Kopplingen mellan program-studier-framtid-portfolie-formativ bedömning är central.

 

Miljöbeskrivning: 
Härryda kommun ligger mellan Göteborg och Borås i Göteborgsregionen. Cirka 35 000 invånare och befolkningen ökar stadigt. Mölnlycke är största orten. Närmast flygplatsen ligger tätorterna Landvetter och Härryda. I öster finns Hindås, Rävlanda och Hällingsjö. Plug In-projektet bedrivs inom kommunens gymnasieskola, Hulebäcksgymnasiet. Inom delprojektet IM handlar det till största delen om ungdomar boende i kommunen, i delprojektet coachning så kommer uppemot hälften av deltagarna från andra kommuner inom GR