Du är här

Coaching och motivationshöjande insatser

Syfte/mål:
Att minska antalet avhopp från gymnasieskolan är det övergripande målet men vi vill även stärka elevers självkänsla och självförtroende. Genom elevcoaching och motivationshöjande insatser utveckla pedagogiska stödstrukturer för att stärka elevernas förmåga att lyckas med sina gymnasiestudier i en positiv lärmiljö som kännetecknas av ett respektfullt och gott bemötande.
 

Miljö:
Hjalmar Strömerskolan är en gymnasieskola i Strömsunds kommun som till ytan är den sjätte största i landet. Eleverna kommer både från kommunens tätort men även från ytterområdena, vilket ger en blandning av elever från tätorten men även med elever som bor på internat/eget boende och de som pendlar med buss varje dag. Invånarna i Strömsunds kommun har lägre utbildningsnivå än riket vid jämförelser av eftergymnasial utbildning.
Skolan har cirka 350 elever som är fördelade på 14 olika program, det finns ett tiotal olika språk som modersmål vilket ger en härlig blandning av olika kulturer.
 
Målgrupp:
En kartläggning visade att den största delen av avhopp skedde från IM-programmet. Därefter följer yrkesförberedande program, även en mindre del avhopp från studieförberedande programmen. Med detta som bakgrund är därför den huvudsakliga målgruppen är elever inom IM-programmen men även stödjande insatser till de som går nationella programmen. Inom åldersspannet 16-19 år.
 

Metod:  
På Hjalmar Strömerskolan har vi en elevcoach som i praktiken fungerar som ett djupare mentorskap med en lösningsfokuserad och motivationshöjande förhållningssätt. Coachens uppgift är att hjälpa eleven att hitta sina egna styrkor och förmågor för att nå de uppsatta målen. Coachen samverkar med mentorer och undervisande lärare men också med vårdnadshavare/godemän. Genom coachning och samverkan utarbetas stödstrukturer för att stimulera och underlätta lärande.
 
Coachen utbildad idrottskurator, är placerad på skolan och är heltidsanställd.
 
Vi fångar upp elever som befinner sig i riskzon utifrån tecken såsom hög frånvaro, låga studieresultat och elever i behov av studiemotiverande insatser. 
 
Elevcoachen får kännedom av elever i riskzon via mentorer, elevvårdsteamet samt vid överlämnandekonferenser. Eleverna själva tar också kontakt med elevcoach. Det har varit varierande antalet elever i verkstaden. September 2013 var det 10 st elever och i juni 2014 var det 39 personer inskrivna. Totalt har projektet haft 55 unika deltagare.Elevcoachen träffar eleverna 1-2 gånger per vecka. Varje träff är 1-2 timmar.
 
Möten mellan elever och elevcoach sker på coachens lokal som finns på skolan. Många viktiga möten är även de informella mötena som sker bland eleverna i korridorerna och i upphållsrum. Detta gäller både för möten med elever och personal.
 
Vår skolas styrka är att vi har nära samarbeten mellan all personal. Vi har goda förutsättningar att se alla elever och bemöta denna med individuella lösningar utifrån behov. Arbetar aktivt för att öka medvetenheten för betydelsen av ett gott bemötande för all personal. 
 
Vid behov skapas kontakt med vårdnadshavare/godemän till elever i projektet och på så sätt göra dom delaktiga.
 
Från hösten 2013 har vi pedagogiska möten för personal som arbetar med samma grupp av elever. Detta för att främja ämnesöverskridande arbete, samt tid och forum för att samtala om kring grupp och individ insatser för att öka måluppfyllelsen. Vi har även inrättat ett studierum där eleverna kan gå för att studera på raster och håltimmar. Här finns det alltid personal och inför kommande termin så kommer elevcoachen vara ansvarig för verksamheten i studierummet.
 
Från vårterminen 2014 utökas SYV med en tjänst. Under projektets gång har vi fått ta del av forskning och rapporter som visar på studie- och yrkesvägledarens viktiga roll för att minska avhoppen. Detta för att förstärka studie- och yrkesvägledande insatser för elever som går på Introduktionsprogrammen.