Du är här

Coaching och entreprenöriellt lärande

Bakgrund
Haganässkolan är Älmhults kommuns gymnasieskola. Skolan har ca 550 gymnasieelever fördelade på tolv nationella program och samtliga introduktions­program (IM). Eleverna kommer till 70 procent från kommunen och 30 procent från andra kommuner, främst från Osby och Tingsryd. Många elever reser till skolan. En relativt liten andel av eleverna är nyanlända. Traditionellt sett råder låg arbetslöshet i kommunen och elever från Älmhult ligger väl till när det gäller sysselsättning och deltagande i högskolestudier några år efter avslutat gymnasieprogram. Programbyten sker främst under eller efter årskurs 1. Flera elever som väljer andra skolor återvänder under eller efter årskurs 1. Pojkar är överrepresenterade bland avhopparna. Ett av skolans övergripande problem är pojkarnas låga måluppfyllelse. I uppföljning av studieresultat i Älmhults kommun 2012 visar det sig t.ex. att antalet MVG i grundskolans årskurs nio är 219 för flickor och 53 för pojkar. Liknande förhållande finns i andelen behöriga till gymnasieskolan. Haganässkolan har entreprenörskap som profil och medverkar i ett FoU-projekt kring entreprenöriellt lärande. Under åren 2010-2011 fanns en elevcoach i kommunen som på kommunstyrelsens uppdrag arbetade med att motivera och lotsa avhoppare till studier eller arbete med mycket goda resultat.
 

Målgrupp
Ca 30-50 elever i åldern 16-20 år i årskurs 9, på introduktionsprogrammen (IM), på nationella program samt inom KIA. Det är elever som är i riskzonen genom att de saknar studiemotivation, har hög frånvaro och låg måluppfyllelse. Projektet vill finna sätt att både få flickor och pojkar att se mening och sammanhang med skolans verksamhet. Verkstad 2 beräknas sekundärt beröra ca 200 elever. Hanledning till lärare påverkar lärandesituationen för alla elever i undervisningsgruppen.
 

Mätbara/uppföljningsbara mål
Målet är att:
*100 procent av kommunens grundskoleelever ska påbörja en gymnasieutbildning,
*andelen programbyten ska minska,
*en högre andel elever ska genomgå fullständig gymnasieutbildning på tre år,
*avhoppen från gymnasieskolan ska minska,
*förkorta IM-elevernas väg till behörighet,
*utveckla det entreprenöriella lärandet.
Mätning: Jämförelsetal 2012-2013-2014; det entreprenöriella lärandet följs inom forskningsprogrammet (Umeå universitet).
 

Startdatum/slutdatum
April 2013 – april 2014
 

Verkstad I:
I verkstaden anställs en elevcoach 50 % för elever i riskzonen 16-20 år på i grundskolans årskurs 9 i Älmhults kommun, Haganässkolan och andra skolor, där elever från Älmhult studerar.  Arbetet kommer att inledas redan under årskurs 9 men fokus ligger på elever i gymnasiet i nämnda riskgrupper. Medarbetaren har en lärar- alt beteendevetenskaplig utbildning med erfarenhet av motiverande/coachande samtal samt personliga kvalifikationer för uppdraget. Uppdraget har en social och psykologisk profil.  Elevcoachen ingår i och förstärker elevhälsoteamet på Haganässkolan men har sin fysiska placering utanför skolbyggnaden. Samverkan kommer att ske med andra förvaltningar inom och utom kommunen. Inom kommunen finns en stödjande struktur, ”Våra barn”, med syfte att utveckla och strukturera samarbetet mellan skola, socialförvaltning och kultur- och fritid.Den redan etablerade samverkan som finns med företagarorganisationen, ”Växande Älmhult”, kommer att förstärkas. Möjligen kommer den fysiska placeringen att ligga här.
I inledningsskedet kommer arbetet handla om att också identifiera en verktygslåda och pröva olika metoder.

 

Metod (insatserna)
Arbetet med verkstäderna i Plug-in projektet på Haganässkolan startade i maj. Kontakt skedde först med  elever via rektor samt specialpedagog, vidare har Elevhälsoteamet samt IM-lärare bidragit till att elever fått direkt (via samtal) eller indirekt (fått reda på att elevcoachen finns tillgänglig). 

  • Elevcoachen har fört motiverande samtal med elever, angående hur de kan tänka samt vilken hjälp de kan få från skolan. Möjligheten finns där att jobba förebyggande med elever som riskerar att inte klara av skolan, att ge praktiskt hjälp med skolan, strukturera upp studietekniken. Eller bara finnas tillgänglig för samtal. Stöd har även satts in i samband med elevens läxläsning för att skapa en bild rörande elevens behov.
  • Lärarcoachen följer och observerar klasser där elever i projektet ingår. Sedan genomförs motiverande samtal med elever och lärare för att hitta goda samarbetsmöjligheter.  Fokus blir på medarbetarskap, delaktighet, motivation och kreativitet i lärandemiljön.
  • Tips och råd från elevhälsa samt lärare har samlats in från elevcoachen om eleverna för att kunna få en helhetsbild av hur de fungerar. En utvärdering på enskilda elever har gjorts av elevcoach för att skapa en helhetsbild av deras studiesituation . Utvärderingen baseras på elevernas egna tankar, samt observationer från lärare och elevcoach som jobbat med eleven.  
  • En ferieskola erbjuds, där elever ges möjligheten att komplettera sina studier, eller bara få generell handledning.
  • Det erbjuds också en löpande ”Läxverkstad”, där eleverna har möjlighet att få studiehjälp två gånger i veckan, av elevcoachen.
  • Ett kontinuerligt samarbete sker mellan lärarcoach samt elevcoach för att utveckla arbetssätten mellan lärare och elev.   
     

Verkstad II:
I den andra verkstaden skapas ett uppdrag som lärarmentor 40 %. Lärarmentorn har lärarutbildning, flerårig erfarenhet som lärare, god lärarskicklighet och särskilda kunskaper i motivationsarbete och entreprenöriellt lärande. Mentorn går in i undervisningen, där elever finns som är i riskgruppen för att uppmärksamma studie- och lärmiljön och utveckla den genom att ge stöd och feedback till pedagoger om hur förändringar kan ske i syfte att höja måluppfyllelsen och motverka studiemisslyckanden. Mentorn uppmärksammar särskilt skillnader i flickors och pojkars lärande. Verkstaden skulle kunna organiseras gemensamt för ett antal kommuner i ett mentor- system.
 

Medfinansiering
Medfinansiering görs genom arbetad tid för egen personal.
 

Miljöbeskrivning
Ikea har ett stort inflytande på bygden i Älmhult. Många elever har föräldrar som jobbar på Ikea.