Du är här

Coaching för elever i riskzon

Målgrupp:
Målgruppen för projektet är ungdomar mellan 16 och 20 år som är folkbokförda i Lessebo kommun och som befinner sig i riskzon för att hoppa av sina gymnasiestudier.
 
Mätbara/uppföljningsbara mål:
Målet är att öka antalet ungdomar som fullföljer sina gymnasiestudier inom 4 år. Efter projektets slut ska en organisation för samverkan finnas i Lessebo kommun, för att möta målgruppen i framtiden.
 
Startdatum/slutdatum:
20121201 - 20131130 
 
Beskrivning av Plug in verkstad:
Verkstaden riktar sig till ungdomar som befinner sig i riskzon för att hoppa av gymnasiet. Ungdomscoachen arbetar uppsökande och individbaserat med ungdomarna. Stor vikt läggs vid att bygga relationer, få förtroende och hitta hållbara lösningar för ungdomarna. Arbetet är individanpassat. Ungdomscoachen träffar eleverna personligen för motiverande samtal samt har kontakt via telefon och Facebook för att följa upp hur det går för dem. Samverkan sker med KIA-samordnare, Studie- och yrkesvägledare, kurator, gymnasieskolan i Lessebo samt gymnasieskolor i andra kommuner.
 
Ungdomscoachen har sitt arbetsrum på Lessebo gymnasieskola vilket gör att det är enkelt att fungera som ett extra stöd till eleverna som går där.I de fall ett möte med en ungdom blir inställt kan tiden ägnas åt att ge extra studiestöd till de elever som går på introduktionsprogrammet. Det är svårare att nå de elever som studerar i Växjö men vi håller på att bygga upp ett samarbete med gymnasieskolorna där. Ungdomscoachen arbetar 80 %, ca 30% läggs på arbete med elever i riskzon och 50% på arbete med ungdomar som aldrig börjat eller hoppat av gymnasiet.
 
Inom ramen för Plug in anordnade Lessebo kommun sommarskola 2013 där eleverna fick möjlighet att läsa ett av ämnena svenska/svenska som andraspråk, matematik eller engelska. 26 elever deltog i den 3 veckor långa sommarskolan. De var generellt mycket positiva till den här möjlighetenoch allagjorde stora framsteg i sina ämnen. Eleverna fick möjlighet att genomföra prövning i det ämne de läste och av de elever som gjorde prövningen blev fyra godkända. 4 elever ökade alltså sin behörighet och kunde bli antagna till gymnasiet.  Alternativet för de här eleverna hadevarit att gå ett år på Introduktionsprogrammet. Att spara in ett gymnasieår innebär dels en ekonomisk vinst, men framför allt en personlig framgång för varje individ.
 
Sommarskolan uppmärksammades i media då vi var en av tre kommuner länet som erbjöd detta. Länk till inslag på TV4-nyheterna:
http://www.tv4play.se/program/nyheterna-v%C3%A4xj%C3%B6?video_id=2399911

 

Miljöbeskrivning
Lessebo kommun är en pendlarkommun med ca 8000 invånare och fyra huvudorter. Utbildningsnivån i Lessebo kommun är låg, vilket är en konsekvens av den lokala arbetsmarknadens utformning. Studietraditionen är även den förhållandevis låg. Lessebo kommun har en gymnasieskola med introduktionsprogram där det går ca 45 elever. Övriga elever går på nationella program i andra kommuner, främst i Växjö och Emmaboda