Du är här

C2M, Coach to manage

Syfte/mål lokal nivå

Övergripande mål är att alla ungdomar i verkstaden skall ges lika möjligheter att delta och lyckas, oavsett individuella förutsättningar. Utifrån lokala förutsättningar och målgruppens sammansättningen anpassas insatserna för att uppnå likvärdighet, med målet att alla deltagare ska visa på en likvärdig utveckling. De lokala målen på individnivå syftar till ökad skolanknytning och måluppfyllelse genom att:
- Efter genomförd tid i projektet skall eleven ha utvecklat en positiv attityd till lärande och stärkt sin självkänsla och självkännedom (förändringsbenägenhet).
- Efter genomförd tid i projektet skall eleven med handledning kunna planera sina studier och sätta upp mål på kort och lång sikt.
- Eleven skall under projekttiden kunna handla på ett sådant sätt att de överenskommelser och ordningsregler som gäller efterlevs.

Genom att utgå från individens förutsättningar anpassas projektets insatser individuellt för att kunna erbjuda rätt stöd vid rätt tillfälle.