Har ert projekt uppnått de mål ni själva satte upp innan projektstart? : 
Vi har överträffat målsättningarna
Vad har ert projekt uppnått i förhållande till uppsatta mål och planerat upplägg? : 
Identifiera synergieffekter för att slå samman delar i delprojekten till en egen verksamhet för att få en kvalitativt och resultatmässigt effektivare verksamhet mot målet att öka andelen elever med gymnasiebetyg. Verksamheten kommer att arbeta i enlighet med vad som framkommer i Innovationsnavet och arbetsnamn är Krafteri1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx En ny kommunal gymnasieskola startade 2013 i januari. Skolverkets gjorde tillsyn våren 2014. Under innevarande period har vi fått ta del av Skolinspektionens bedömning av Beda Hallbergs gymnasium. I helhetsbedömningen står följande att läsa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx • Tillsynen visar inte annat än att Beda Hallbergs gymnasium i de allra flesta avseenden är en väl fungerande verksamhet. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx • Tillsynen visar således bland annat att skolan regelbundet arbetar med att följa upp och analysera verksamheten i avsikt att identifiera förbättringsområden. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx • Tillsynen visar också att skolan medvetet arbetar för att undervisningen ska utgå från den enskilde elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx • Eleverna har stora möjligheter att påverka det egna lärandet och har ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx • Verksamheten organiseras och undervisningen schemaläggs så att eleverna ges möjligheter till stöd i sin utveckling mot målen för utbildningen. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx • Ändå visar sammanställningar av betygsresultat för avslutade kurser att det finns enstaka elever vid skolan som inte lägst nått godkänt betyg.
Hur har närvaron utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In? : 
Ökat ganska mycket
Hur har betygen utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In?: 
Ökat ganska mycket
Hur har kartläggningsgraden inom KIA utvecklats : 
Ökat ganska mycket
Hur har andelen ungdomar som återgår i studier eller arbete utvecklats under perioden för projektets genomförande ?: 
Ökat ganska mycket
Om ni har mätt andra resultat på individnivå än vad som efterfrågas ovan, redogör för dem nedan.: 
Antal i studier är 52 st 2014 med målet 120-150 st 2015. Av 75 tänka nationella kursprov genomfördes 66 st och resultatet av dessa blev betyget E eller högre på 63 st av dessa prov. Ett gott betyg för både lärare och elever som gjort allt för att kompensera olika inlärningssvårigheter, ångest inför provtillfällen o.s.v. Nio elever deltog tyvärr inte och fick dessvärre F i kursbetyg. Här stundar analyser kring vad vi kunde gjort annorlunda i de aktuella fallen. Varje F är ett nederlag såväl för den enskilde individen som för oss i personalen
En ökad kompetens bland er personal?: 
I stor utsträckning
En implementering av nya metoder/arbetssätt i er ordinarie verksamhet?: 
I stor utsträckning
Stärkt engagemang för frågan bland personalen i er verksamhet?: 
I stor utsträckning
Förändring av organisation i form av riktlinjer eller arbetsrutiner eller liknande? : 
I stor utsträckning
Förändring av organisation i form av schemaförändring, gruppindelning eller liknande?: 
I stor utsträckning
Förändring av förhållningssätt och attityder bland personalen, till exempel höga förväntningar på eleverna?: 
Vet ej
Ge exempel på erhållna kunskaper, förändringar i attityder, riktlinjer och arbetsrutiner på organisationsnivå. : 
En milstolpe som varit är den 27 maj – Bedas namnsdag och också den dag då nya arbetstidsavtalet skrevs på mellan arbetsgivare och arbetstagare. Nu kommer all personal på Beda, oavsett profession, att ha semesteranställning. Det gör att vi kan nyttja våra resurser fullt ut och också ha öppet för de elever som vill gå i skolan på loven. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Starten av Beda har gjort det möjligt att hitta nya former för lärande och helhetstänk kring utbildning. Med hjälp av lärare från både vuxenutbildning, introduktionsprogram och nationellt program har vi stött och blött idéer, varit ett stöd till varandra i att våga tänka nytt och ”armkrokat” i arbetet med att hitta former och förhållningssätt som vi tror på. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Utmaningar vi har framöver är att integrera våra ”flexare” (ungdomar som läst gymnasiet tidigare och behöver flexibel poängplan) med de ungdomar som läser enligt ordinarie poängplan. Vårt dilemma detta första år har varit att många av ”flexarna” redan läst en hel del av kurserna som SA1 har läst. Intentionen vi har till hösten är att elever i SaFlex kan läsa mer kurser tillsammans med blivande SA2. På det viset blir det lättare för dem att hålla högre studietakt, att inte behöva arbeta så mycket självständigt utan istället ha gruppen som ger drivkraft och dynamik. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vi jobbar också med att öka närvaron överlag på skolan – att hela tiden kämpa för en positiv närvarospiral. Dilemmat är att många elever inte orkar vara i skolan fem dagar i veckan. Då måste vi vara flexibla och hitta andra former som distansstudier o.s.v. Dock kräver det en del av eleven själv, vilket blir svårt för många. Den relativt höga avhoppsfrekvensen på skolan bland elever i Sa-flex gör oftast att vi inte ens får eleven till skolan. Med andra ord skulle hemundervisning eller annat kanske vara ett alternativ. Det har i dagsläget inte legat i vårt uppdrag, vilket gjort att vi varit ganska snabba på att skriva ut eleven i fall som dessa, för att andra åtgärder ska kunna testas inom kommunala informationsansvaret. Vi ser också som vår uppgift att passa vidare till politiken att även andra åtgärder är nödvändiga för att hjälpa dessa ungdomar. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Överlag har vi under våren fått fina resultat både i elevenkäten och medarbetarenkäten. Dessa analyseras nu och utgör underlag för nya målsättningar under nästa läsår. I maj och juni har vi haft tre analys-work-shops med deltagare från både eleverna, vårdnadshavarna och personalen. Det har varit mycket uppskattat och kommer nog att bli tradition framöver. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kort sagt har mycket hänt de här två åren med Plug-in: allt från idéskisser om ny skola, invigning och reell verklighet med elever som kommer till oss, till representation vid större nationella och internationella konferenser, fortbildning, nyrekrytering och skolinspektionstillsyn. Det har varit en väg kantrad av en del blod, svett och tårar, samtidigt som vi har skrattat, kramats och fått vänner för livet. Uttrycket att ”stå upp, stå ut och stå kvar” har för en del av oss fått en ny innebörd. Det ger en enorm stolthet, styrka och mod att vidare skolutveckla för Sveriges framtid.
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan regionen och kommunernas verksamheter inom området: 
I liten utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan kommunerna inom regionen: 
I viss utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan er skola/verksamhet och förvaltningen ni tillhör: 
I stor utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan berörda förvaltningar inom er kommun.: 
I viss utsträckning
Projektet har bidragit till att stärka regionens kunskap om framgångsrika metoder för att motverka avhoppare: 
I viss utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan er skola/verksamhet och andra aktörer : 
Vet ej
Ge exempel på resultat på strukturnivå som projektet har åstadkommit. Ange gärna även om Plug In har åstadkommit någon avgörande: 
Starten av Beda har gjort det möjligt att hitta nya former för lärande och helhetstänk kring utbildning. Med hjälp av lärare från både vuxenutbildning, introduktionsprogram och nationellt program har vi stött och blött idéer, varit ett stöd till varandra i att våga tänka nytt och ”armkrokat” i arbetet med att hitta former och förhållningssätt som vi tror på. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kort sagt har mycket hänt de här två åren med Plug-in: allt från idéskisser om ny skola, invigning och reell verklighet med elever som kommer till oss, till representation vid större nationella och internationella konferenser, fortbildning, nyrekrytering och skolinspektionstillsyn. Det har varit en väg kantrad av en del blod, svett och tårar, samtidigt som vi har skrattat, kramats och fått vänner för livet. Uttrycket att ”stå upp, stå ut och stå kvar” har för en del av oss fått en ny innebörd. Det ger en enorm stolthet, styrka och mod att vidare skolutveckla för Sveriges framtid.
Vilket lärande har åstadkommits i projektet? : 
Starten av Beda har gjort det möjligt att hitta nya former för lärande och helhetstänk kring utbildning. Med hjälp av lärare från både vuxenutbildning, introduktionsprogram och nationellt program har vi stött och blött idéer, varit ett stöd till varandra i att våga tänka nytt och ”armkrokat” i arbetet med att hitta former och förhållningssätt som vi tror på.
Förändringar Har ni förändrat något under projektets gång avseende t.ex metoder, målgrupp? Beskriv utmaningar ni mött. : 
Utmaningar vi har framöver är att integrera våra ”flexare” (ungdomar som läst gymnasiet tidigare och behöver flexibel poängplan) med de ungdomar som läser enligt ordinarie poängplan. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vårt dilemma detta första år har varit att många av ”flexarna” redan läst en hel del av kurserna som SA1 har läst. Intentionen vi har till hösten är att elever i SaFlex kan läsa mer kurser tillsammans med blivande SA2. På det viset blir det lättare för dem att hålla högre studietakt, att inte behöva arbeta så mycket självständigt utan istället ha gruppen som ger drivkraft och dynamik. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vi jobbar också med att öka närvaron överlag på skolan – att hela tiden kämpa för en positiv närvarospiral. Dilemmat är att många elever inte orkar vara i skolan fem dagar i veckan. Då måste vi vara flexibla och hitta andra former som distansstudier o.s.v. Dock kräver det en del av eleven själv, vilket blir svårt för många. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Den relativt höga avhoppsfrekvensen på skolan bland elever i Sa-flex beror oftast på att vi inte ens får eleven till skolan. Med andra ord skulle hemundervisning eller annat kanske vara ett alternativ. Det har i dagsläget inte legat i vårt uppdrag, vilket gjort att vi varit ganska snabba på att skriva ut eleven i fall som dessa, för att andra åtgärder ska kunna testas inom kommunala informationsansvaret. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vi ser också som vår uppgift att passa vidare till politiken att även andra åtgärder är nödvändiga för att hjälpa dessa ungdomar.
Personal tillbringar mer tid med individen : 
I stor utsträckning
Nytt arbets- och stödmaterial : 
I stor utsträckning
Nya arbetssätt/metoder: 
I stor utsträckning
Ändrat förhållningssätt hos eleverna/ungdomarna: 
I stor utsträckning
Ändrat förhållningssätt hos personal som arbetar med eleverna/ungdomarna: 
I stor utsträckning
Organisatoriska förändringar (ex nya rutiner, system): 
I stor utsträckning
Annat, nämligen: : 
KASAM – känsla av sammanhang. Vi kommer att lägga fokus på att såväl elever som personal ska se helhet, sammanhang och tydlig struktur i allt de gör. Många elever som har ett eller flera studieavbrott bakom sig befinner sig i ett tillstånd av brist på känsla av sammanhang, KASAM. Varken den psykiska och/eller sociala ohälsan eller motgångarna är begripliga, hanterbara eller meningsfulla. För de som saknar framtidstro blir det inte meningsfullt att bry sig om hur det går i skolan. För att kunna bygga den tillit, trygghet och KASAM som krävs är kontinuitet och stabilitet i personalgruppen absolut nödvändig. Ett annorlunda tänk kring pedagogers, SYV och elevhälsans uppdrag blir då också centralt. Det för att kunna möjliggöra de insatser som krävs för att eleven ska våga känna tillit till att det vi gör kommer att göra skillnad, att ge en känsla av sammanhang. För personalen innebär det en möjlighet bygga relation med elever utifrån ett helhetsperspektiv, vilket kan utveckla nya pedagogiska förmågor. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ytterligare medel för att skapa sammanhang blir arbetet med ledmotiv och teman i utbildningen. Dagarna blir sammanhållna utan håltimmar med gemensam uppstart och avslut. Genom en tydlig struktur på dagen utan traditionellt schema med korsande lärandeprocesser skapas bättre förutsättningar för helhet, sammanhang och ”röd tråd”. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Relation. Relationen till varandra och till eleverna ser vi som mycket central för ett framgångsrikt arbete. Det handlar om att våga och orka stå upp, stå ut och stå kvar. Det är i relationer till andra människor och i samspelet och kontakten med varandra som vi utvecklas, får en identitet och blir till som människor. Relationer till andra människor är ett av våra allra mest grundläggande behov. Eftersom vi är så beroende av relationer, är det också i relationer som vi kan skadas. Det är också i relationer som vi kan läkas igen. För att reparera skador som uppkommit i relationer, behövs nya, annorlunda relationer. Den mest fundamentala förmågan hos professionella hjälpare är förmågan att skapa goda, trygga och varaktiga relationer. (Fritt tolkat ur BRIS rapport 2012 Se hela mig) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Flexibilitet. Att ta emot elever direkt från år nio och elever som tidigare avbrutit studier kräver en stor flexibilitet både vad det gäller arbetssätt och nyttjande av personal. Vi ska tillgodose både dem som vill läsa ett enstaka ämne respektive alla ämnen och dem som vill läsa i hög takt respektive låg takt. Det möjliggör en stor variation i lärarutövandet och stimulerar till alternativa pedagogiska grepp. Undervisningen utgår alltid från den enskilde elevens individuella behov och målen blir därför också individuella. Ett mål kan vara allt från ett slutbetyg till att återfå lusten till lärande för att sedan fortsätta på Komvux. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tydliga gränser mellan arbete och fritid och en jämnare arbetsbelastning för såväl elever som för pedagoger. Vi vill på det sättet minska stress och bidra till ett sundare arbetsklimat. I stället för att ha traditionella läxor tänker vi oss integrerade arbetspass med lärarhandledning. På så vis skapar vi bättre förutsättningar för eleverna att klara skoluppgifterna samtidigt som vi minskar risken för stress, dåligt samvete o.s.v. Alla elever har inte heller samma förutsättningar att klara läxor på hemmaplan. Stöd från föräldrar och omgivning, studietradition, möjlighet till studiero o.dyl. kan variera mycket. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vi ser också att långa lov är svårt för elever med låg motivation beroende på psykisk eller social ohälsa. De är i högre grad än andra beroende av kontinuitet, varaktighet och tillgänglighet. Att korta ner den tid då skolan är helt stängd gynnar eleverna och gör även arbetsåret mer flexibelt för personalen.
Beskriv metoderna med utgångspunkt i programkriterierna (lärandemiljöer, samverkan, innovativ verksamhet, strategisk påverkan) : 
Visionära tankar kring den nya skolenheten Nyckelord: Nyfikenhet, kreativitet, målfokus, handling, medvetenhet, ansvar xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Motto: Vi lär i livet, om livet, för livet, från livet, under hela livet. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Stor vikt läggs vid det personliga mötet. Vi ser till hela människan och jobbar aktivt och medvetet med att stärka ungdomarnas självbild. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Inställning/attityd: Alla kan och vill, allt är möjligt. Tillsammans vågar vi testa. Vi lär av både framgångar och motgångar. Hela verksamheten bygger på ömsesidig respekt och samarbete mellan lärare-elev, lärare-lärare, elev-elev. Vi bygger en skola tillsammans och är medarbetare. Delaktighet och inflytande ger energi och motivation. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vi har sammanhållna skoldagar utan håltimmar. Arbetssätten är varierande och elevaktiva – anpassas efter individ, grupp, situation och kontext. Längre sammanhållna arbetspass ger lugn och harmoni, vi hinner gå från idé till handling, har möjlighet att förlägga undervisning utanför skolan, göra fältstudier i närsamhället o.s.v. Längre sammanhållna arbetspass gynnar varierande pedagogik och arbetssätt. Pauser tar elever och lärare när det passar arbetet. Möjlighet ska också finnas att koncentrationsläsa kurser och att läsa i för eleven anpassad takt. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Den nya skolenheten är placerad mitt i arbetslivet. Målet på sikt är att varje elev har ett fadderföretag som denne följer från och till under utbildningen. Viss arbetslivs-praktik per år integreras i de ordinarie studierna. På det viset sätts kunskaperna i sitt sammanhang och eleven får redan under gymnasietiden ett kontaktnät utanför skolan. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx På den nya skolenheten lägger vi stor vikt vid kommunikations-, samarbets-, team- och livskvalitetsträning. Vi har sociala aktiviteter tillsammans – gemenskap och glädje är en viktig ingrediens i det dagliga arbetet. Oavsett bakgrund, svårigheter o.s.v. vill alla vara en del av något, ha en roll/en funktion. En tanke är att kunna erbjuda möjligheter att utveckla sin kreativa, estetiska sida och i den finna kraft för att lyckas med sina studier. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mentorskapet har fokus på lärande och utveckling. Varje elev har en personlig mentor/coach och tillhör en mentorgrupp som ger stöd och kraft i vardagen. Vi arbetar med att stärka självkänsla och självförtroende på mentorsträffar och i undervisningen. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx På den nya skolenheten arbetar kvalitetsmedvetna och professionella medarbetare som älskar ungas kreativitet och drivkraft. Det krävs en positiv inställning till lärande och utveckling, ett stort hjärta och en god portion humor.
Beskriv även hur aktiviteter av transnationell och regionalfondskaraktär bidragit till projektet.: 
En ansökan om transnationellt projekt är inlämnad. Nedan ett kort utdrag ur ansökan;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Beda Hallberg gymnasium startade för snart ett läsår sedan och jobbar till stor del med ungdomar som tidigare av någon anledning hoppat av gymnasiet men nu beslutat sig för att komma tillbaka till utbildning. Skolans grundtankar bygger på att individanpassa undervisningen och så mycket som möjligt anpassa skolan till den enskilde. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Under året som varit har vi arbetat mycket med projekt i SA1, men önskar göra så även med SA Flex (ovan nämnda ungdomar) framöver. Eftersom elever i SA Flex är på olika ställen i sin utbildning har vi funnit det svårt att hitta naturliga studiesamarbeten eleverna emellan under året som varit. Intentionen framöver är att även inom SA Flex hitta överlappande lärandemål mellan kurserna så att vi kan erbjuda mer att teman/projekt där lärande ses som en effekt av social interaktion och där elever kan medverka även om de inte alltid läser exakt samma kurser. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Med vårt projekt vill vi nå följande mål (ur läroplanen från gymnasieskolan 2.2): - Eleven respekterar andra människors egenvärde och integritet - Eleven tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa människor. - Eleven kan samspela i möten med andra människor utifrån respekt för skillnader i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia - Eleven kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Varför gör vi projektet? För att eleven ska känna vidare mening med studierna och vinna tid i utbildningen genom att vi utnyttjar möjligheten att jobba utifrån överlappande lärandemål (dvs eleven får gjort flera kurser på en gång). Dessutom verkar vi på hela skolan för att undervisningen ska bli mer entreprenöriell och lustfylld. Vi vill också bidra till en högre grad av tolerans bland ungdomarna genom att få möta och utforska ”det okända”.
Representanter från kommun – egen förvaltning : 
I viss utsträckning
Representanter från kommun – annan förvaltning : 
I liten utsträckning
Regionförbund/Kommunförbund: 
Inte alls
Arbetsförmedling: 
I liten utsträckning
Försäkringskassa: 
Inte alls
Landsting (Region): 
Inte alls
Företag : 
Hjältebolaget AB
Annat alternativ: 
Heta stolen. Personer som intervjuas av elever om sin resa i livet
Om du angivit att någon organisation bidragit i stor eller i viss utsträckning: 
Stiftelsen Majblomman kan hjälpa ungdomar under 18 år som är i behov av ekonomiskt stöd. En kontakt är upparbetad med den lokala Majblomme avdelningen. Generalsekreteraren Lena Holm besöker skolan en gång per år.
Hur har arbetet i projektgruppen fungerat?: 
Tillfredställande
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
8 st delprojektledare samt administratör och projektledare
Hur har arbetet i styrgruppen fungerat?: 
Tillfredställande
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
Förvaltningschef, Verksamhetschef Elof Lindälvs Gymnasium, Verksamhetschef Aranäs gymnasiet, Verksamhetschef Kompetens centrum, Verksamhetschef Kulturskolan, Rektor Beda Hallbergs gymnasium, projektledare
Hur har arbetet i eventuell referensgrupp fungerat?: 
Har inte haft någon referensgrupp
Redogör för hur ni arbetat med jämställdhetsintegrering i ert projekt.: 
xxxxxxxxxx
Redogör för hur projektet arbetat för att förverkliga visionerna vad gäller tillgänglighet i projektet. : 
xxxxxxxxxxxxx
Redogör för regionala prioriteringar och samarbeten som ni varit delaktiga i och vilka resultat dessa resulterat i.: 
xxxxxxxxxxxxxx
Forum inom kommunen – egen förvaltning 1. Politiker: 
I stor utsträckning
Forum inom kommunen – egen förvaltning 2. Tjänstemän: 
I viss utsträckning
Forum inom kommunen -andra förvaltningar 1. Politiker: 
Inte alls
Forum inom kommunen -andra förvaltningar 2. Tjänstemän: 
I liten utsträckning
Målgruppen 1. Ungdomar/elever: 
I stor utsträckning
Målgruppen 2. Föräldrar: 
I viss utsträckning
Regionen : 
I stor utsträckning
Externa forum inom regionen : 
I stor utsträckning
Externa forum nationellt: 
I stor utsträckning
Media: 
I stor utsträckning
Extern processutvärderingutvärdering (European Minds): 
Inte alls
PlugInnovation: 
Inte alls
Den regionala projektledningen: 
I viss utsträckning
Den nationella projektledningen (SKL): 
Inte alls
Egen utvärdering: 
I stor utsträckning
På vilket sätt har dessa aktörer bidragit till dels ert lokala utvecklingsarbete men även till Plug In som helhet?: 
PLug In som helhet har bidragit till att skapa möjlighet att starta en helt ny skolform.
Vilka tips skulle Du vilja delge framtida projekt? Vad gick bra och varför? Vad gick mindre bra och varför?: 
Se ovan. Transparens och hög delaktighet är viktiga faktorer i start av ny verksamhet.
Annat: 
Medverkar i de tv serier som har producerats.
Workshop: 
Beda Hallbergs gymnasium - Skola med flexibel undervisningsstruktur