Du är här

Back on Track - Trelleborg

Syfte/mål lokal nivå

Projektet Plug In 2.0s övergripande målsättning är att höja kvaliteten inom gymnasieskolan så att fler unga erhåller en gymnasieexamen, för att i förlängningen fler unga individer i nästa steg ska ha bättre förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. För att undersöka om insatserna i projektet är verksamma har ett antal mål utformats för att fånga resultaten på organisationsnivå och individnivå. Då projektet inte sträcker sig över tillräckligt lång tid för att kunna fastställa om fler unga fullföljer sina program har målen fokuserats kring att följa andelen elever som gör studieavbrott, andelen som blir behöriga till ett nationellt program eller närmar sig anställningsbarhet. För unga som har gjort studieavbrott fokuseras uppföljningen kring andelen unga som återgår i studier eller kommer i annan sysselsättning. Följande effektmål har därför utformats på verksamhetsnivå:
• Minska andelen studieavbrott bland elever på de skolor/program som deltar i projektet
• Öka andelen elever som är behöriga till gymnasieskolans nationella program på de grundskolor som deltar i projektet
• Öka andelen elever som är behöriga till gymnasieskolans nationella program på de IM-program (undantaget är de programinriktningar där målet inte omfattar övergång till N.P.) som deltar i projektet
• Öka andelen ungdomar inom projektet som rör kommunernas aktivitetsansvar som återgår till studier eller annan sysselsättning som i förlängningen stärker de ungas möjligheter at etablera sig på arbetsmarknaden