Du är här

Utvärderingsrapport

Har ert projekt uppnått de mål ni själva satte upp innan projektstart? : 
Vi har helt uppnått målsättningarna
Vad har ert projekt uppnått i förhållande till uppsatta mål och planerat upplägg? : 
Projektet har spridit Plattformens framgångsrika inkluderande arbetssätt avseende elever inom AST i till verksamheterna på Aranäsgymnasiet och Elof Lindälvs gymnasium. Kompetensen att ta emot elever med AST finns i alla arbetslag. Projektet har också säkerställt överlämningarna från grundskolan gällande elever med AST har kvalitetssäkrats. Antalet elever inom ASTsom upplever en meningsfull skolgång har ökat. Vid projektets slut har vi fått kompetens att fortsätta utveckla arbete. Vi har samverkat med övriga delprojekt och har sett vinster med att samorganisera stödresurser.
Hur har närvaron utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In? : 
Har ej mätt
Hur har betygen utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In?: 
Har ej mätt
Hur har kartläggningsgraden inom KIA utvecklats : 
Har ej mätt
Hur har andelen ungdomar som återgår i studier eller arbete utvecklats under perioden för projektets genomförande ?: 
Har ej mätt
En ökad kompetens bland er personal?: 
I stor utsträckning
En implementering av nya metoder/arbetssätt i er ordinarie verksamhet?: 
I stor utsträckning
Stärkt engagemang för frågan bland personalen i er verksamhet?: 
I stor utsträckning
Förändring av organisation i form av riktlinjer eller arbetsrutiner eller liknande? : 
I stor utsträckning
Förändring av organisation i form av schemaförändring, gruppindelning eller liknande?: 
I viss utsträckning
Förändring av förhållningssätt och attityder bland personalen, till exempel höga förväntningar på eleverna?: 
I stor utsträckning
Ge exempel på erhållna kunskaper, förändringar i attityder, riktlinjer och arbetsrutiner på organisationsnivå. : 
Genom projektets utbildningsinsatser har lärare, rektorer och arbetslag ökat sin kompetens, förståelse och beredskap för att möta och arbeta med projektets elever.
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan regionen och kommunernas verksamheter inom området: 
Inte alls
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan kommunerna inom regionen: 
Inte alls
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan er skola/verksamhet och förvaltningen ni tillhör: 
I stor utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan berörda förvaltningar inom er kommun.: 
I viss utsträckning
Projektet har bidragit till att stärka regionens kunskap om framgångsrika metoder för att motverka avhoppare: 
I viss utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan er skola/verksamhet och andra aktörer : 
I viss utsträckning
Ge exempel på resultat på strukturnivå som projektet har åstadkommit. Ange gärna även om Plug In har åstadkommit någon avgörande: 
Projektledaren har jobbat övergripande på alla kommunens gymnasieskolor. Nya mötesformer har utvecklats så att vi har blivit bättre på att planera och organisera för eleverna.
Vilket lärande har åstadkommits i projektet? : 
Utbildning är avgörande för att få en förändring till stånd för lärare som behöver möta och anpassa undervisningen för enskilda elever inom klassens ram.
Förändringar Har ni förändrat något under projektets gång avseende t.ex metoder, målgrupp? Beskriv utmaningar ni mött. : 
Projektledaren har mött utmaningar bland arbetslag som inte tidigare varit involverade i arbetet med AST-elever.
Personal tillbringar mer tid med individen : 
I viss utsträckning
Nytt arbets- och stödmaterial : 
Inte alls
Nya arbetssätt/metoder: 
I stor utsträckning
Ändrat förhållningssätt hos eleverna/ungdomarna: 
Inte alls
Ändrat förhållningssätt hos personal som arbetar med eleverna/ungdomarna: 
I stor utsträckning
Organisatoriska förändringar (ex nya rutiner, system): 
I viss utsträckning
Beskriv metoderna med utgångspunkt i programkriterierna (lärandemiljöer, samverkan, innovativ verksamhet, strategisk påverkan) : 
Utbildning i form av föreläsningar, litteraturdiskussioner, enskild handledning av lärare och arbetslag.
Representanter från kommun – egen förvaltning : 
I viss utsträckning
Representanter från kommun – annan förvaltning : 
I viss utsträckning
Regionförbund/Kommunförbund: 
I liten utsträckning
Arbetsförmedling: 
I liten utsträckning
Försäkringskassa: 
I liten utsträckning
Landsting (Region): 
I liten utsträckning
Hur har arbetet i projektgruppen fungerat?: 
Bra
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
Fem personer - två specialpedagoger, två rektorer plus projektledare.
Hur har arbetet i styrgruppen fungerat?: 
Tillfredställande
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
Verksamhetschef Aranäs gymnasiet, verksamhetschef Elof Lindälvs gymnasium, Rektor Beda Hallbergs gymnasium, Verksamhetschef Kompetenscentrum, Verksamhetschef Kulturskolan, Förvaltningschef Gymnasie & Vuxenutbildnin och projektledare
Hur har arbetet i eventuell referensgrupp fungerat?: 
Har inte haft någon referensgrupp
Redogör för hur projektet arbetat för att förverkliga visionerna vad gäller tillgänglighet i projektet. : 
Se ovan
Forum inom kommunen – egen förvaltning 1. Politiker: 
I viss utsträckning
Forum inom kommunen – egen förvaltning 2. Tjänstemän: 
I viss utsträckning
Forum inom kommunen -andra förvaltningar 1. Politiker: 
I liten utsträckning
Forum inom kommunen -andra förvaltningar 2. Tjänstemän: 
I liten utsträckning
Målgruppen 1. Ungdomar/elever: 
Inte alls
Målgruppen 2. Föräldrar: 
Inte alls
Regionen : 
I viss utsträckning
Externa forum inom regionen : 
I liten utsträckning
Externa forum nationellt: 
I viss utsträckning
Media: 
I liten utsträckning
Extern processutvärderingutvärdering (European Minds): 
Inte alls
PlugInnovation: 
I liten utsträckning
Den regionala projektledningen: 
I liten utsträckning
Den nationella projektledningen (SKL): 
Inte alls
Egen utvärdering: 
I viss utsträckning
Workshop: 
AST-projektet

Relaterat projektverkstad