Du är här

AST-projektet

 

Kungsbacka Plug In: AST-projektetBeskrivning av verkstaden: 

 
Mål och syfte:
Att arbeta för en regional minskning av utbildningsavbrott. Målsättningen är att ligga betydligt under den 10 procents nivå som anges i Europa 2020 strategin.
- Minska utbildningsavbrotten genom att skapa förutsättningar för alla elever att kunna fullfölja sin utbildning eller gå till kombinationen studier/praktik/arbete– rätt insats i rätt tid.
 
- Öka kunskaperna om vad som underlättar för elever i riskzonen för avbrott att fullföljer sin utbildning
 
- Ökad pedagogisk kompetens att möta elever i behov av särskilt stöd.
 
- Öka kunskapen hos personal om det är pedagogiska metoder som ska användas eller när det är medicinska eller sociala åtgärder som krävs för att få unga vuxna till studier 
 
Metod:
Projektet ska sprida Plattformens framgångsrika inkluderande arbetssätt avseende elever inom AST till verksamheterna på de kommunala gymnasieskolorna, Aranäsgymnasiet och Elof Lindälvs gymnasium. Kompetens att ta emot elever med AST ska finnas i alla arbetslag. Projektet har också att säkerställa att överlämningarna från grundskolan gällande elever med AST kvalitetssäkras. Målet är att antalet elever som upplever en meningsfull skolgång och får realistiska förutsättningar att slutföra sina studier ska öka. Arbetet under projekttiden är inriktat på kompetens- och metodöverföring till personal som jobbar med målgruppen. Vid projektslut ska kompetensen och metoderna finnas att fortsätta utveckla arbetet som omfattar alla elever med någon form av neuropsykiatriskt funktionshinder eller andra svårigheter. Ledord för förväntningarna inom Plug in arbetet för ASTa är; Kompetens – Inkludering‐ Egenmakt
 
För att arbeta med kompetensutvecklingen inom AST har 1 specialpedagog anställts för att arbeta med personal inom alla de kommunala gymnasieskolorna (3 st).
 
De olika kommunala gymnasieskolorna har olika behov av stöd inom AST. Elov Lindälvs gymnasium har en tydlig Plattformsverksamhet med stöd för AST-elever både inom klassens ram och mer enskilt. En nystartad mindre kommunal gymansieskola, Beda Hallbergs gymnasium, har personal med viss kunskap kring AST. En av de större skolorna, Aranäsgymnasiet, har ett större behov av att fortsätta bygga upp sin AST-kompetens.
 
Mer specifikt har följande aktitivieter genomförts fav den anställda specialpedagogen ör att  bygga kompetens ring AST inom de kommunala gymnasieskolorna:
 
- Fortbildning av en representant från vart arbetslag på de kommunala gymnasieskolorna, Elof Lindälvs och Aranäs gymnasier har ägt rum. (4 träffar respektive 6 träffar på skolorna, dock har inte alla arbetslag deltagit i år)
 
- Enskilda arbetslag har fortbildats kring enstaka elevers svårigheter, främst på en av gymnasieskolorna. Där har regelbundna möten hållits med IM-programmet på skolan. På den andra gymnasieskolan har arbetslagen kring Samhälls och ekonomiprogrammen och HP haft 90 min. fortbildning kring AST med tilläggsfunktionshinder.
 
- Enskilda lärare/mentorer har fortbildats kring arbete med enskilda elever på samtliga program på Aranäs gymnasiet. På Elof Lindälvs gymnasium. har några lärare begärt stöd på TE-programmet kring elever i inom AST.
 
- Samverkan har skett med specialpedagoger/speciallärare på båda gymnasieskolorna.
 
- Fortbildning av hela EH + skolledningen har skett på Aranäsgymnasiet. Tät samverkan har också skett mellan olika professioner såsom kurator och skolpsykolog kring enstaka elever inom AST på Aranäs.
 
- Regelbundna möten kring elever inom AST (med eller utan diagnos) har skett tillsammans med rektor, mentor och föräldrar. Hjälp har också getts vid identifiering av elevers behov av särskilt stöd.
 
- Information och stöd har också getts till Kompetenscentrum (Studion).
 
Efter att den första fasen genomförts med ovanstående aktiviteter gjordes en utvärdering av arbetet som genomförsta och fortsatta behov. Utifrån utvärderingen beslutades att en av skolorna hade behov av vidare systematiskt stöd i utvecklingen av sitt arbete med AST genom återkommnade fortbildning på följande sätt:
 
Tydligt fokus på fortbildning av hela arbetslag kring AST-elever.
 
En ny studiegrupp som träffas regelbundet under 5-6 tillfällen höst-och vårtermin.
 
Regelbundna möten med EH för diskussion av rutiner kring AST-elever.
 
Diskussioner med enhetsrektorer om studieupplägg för enskilda elever inom AST.
 
Det bedömdes att de andra två kommunala gymansieskolorna erhåller stöd vid behov, samt utbildning riktad till ny personal eller personal som upplever att de har behov av mer kunskap kring AST. Specialpedagogen som driver kompetensutvecklingen finns även tillgänglig som samtalspartner för specialpedagogerna vid behov.
 
Sammanlagt omfattas projektet av 1 heltidstjänst