Du är här

Utvärderingsrapport

Har ert projekt uppnått de mål ni själva satte upp innan projektstart? : 
Vi har helt uppnått målsättningarna
Vad har ert projekt uppnått i förhållande till uppsatta mål och planerat upplägg? : 
vi kan nu erbjuda en skola med de krav på flexibilitet i pedagogiskt upplägg och proffessionella möten som krävs för att elever som tidigare lämnade skolan med ofullständiga betyg, nu stannar kvar och fullföljer till en examen.
Hur har närvaron utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In? : 
Ökat ganska mycket
Hur har betygen utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In?: 
Ökat mycket
Hur har kartläggningsgraden inom KIA utvecklats : 
Oförändrad
Hur har andelen ungdomar som återgår i studier eller arbete utvecklats under perioden för projektets genomförande ?: 
Har ej mätt
Om ni har mätt andra resultat på individnivå än vad som efterfrågas ovan, redogör för dem nedan.: 
åre gymnasieskola har fokuserat på kunskapsresultaten som i och med PLUGIN ökat från drygt 90% till 98.5%
En ökad kompetens bland er personal?: 
I stor utsträckning
En implementering av nya metoder/arbetssätt i er ordinarie verksamhet?: 
I stor utsträckning
Stärkt engagemang för frågan bland personalen i er verksamhet?: 
I stor utsträckning
Förändring av organisation i form av riktlinjer eller arbetsrutiner eller liknande? : 
I stor utsträckning
Förändring av organisation i form av schemaförändring, gruppindelning eller liknande?: 
I stor utsträckning
Förändring av förhållningssätt och attityder bland personalen, till exempel höga förväntningar på eleverna?: 
I stor utsträckning
Ge exempel på erhållna kunskaper, förändringar i attityder, riktlinjer och arbetsrutiner på organisationsnivå. : 
vi har framförallt arbetat med att gå från synsättet "eleven kan om den vill" till förhållningssättet" alla elever vill men inte alla har den förmåga som krävs för att kunna tillgodogöra sig all form av undervisning" denna "synvända" har genomsyrat både individ, grupp och organisationsnivå och johanna, lärare tillsammans med Angelica, rektor har arbetat från individ och arganisationsperspektiv och i organisationen "borrat kanaler" för att kunna erbjuda elever en mer flexibel skola. Skolan har jobbar MYCKET med organisationskulturen på skolan
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan regionen och kommunernas verksamheter inom området: 
I viss utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan kommunerna inom regionen: 
I viss utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan er skola/verksamhet och förvaltningen ni tillhör: 
I viss utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan berörda förvaltningar inom er kommun.: 
Vet ej
Projektet har bidragit till att stärka regionens kunskap om framgångsrika metoder för att motverka avhoppare: 
I viss utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan er skola/verksamhet och andra aktörer : 
I stor utsträckning
Ge exempel på resultat på strukturnivå som projektet har åstadkommit. Ange gärna även om Plug In har åstadkommit någon avgörande: 
elevhälsan arbetar som handledare/coach till lärare rektor, syv och schemaläggare går regelbundet igenom och följer upp, kvalitetssäkrar samtliga elevers studieplaner för att i förebyggande syfte motverka avhopp oro ska rapporteras tidigt!, ny nu fungerande rutin revision av skolans elevhälsoplan utifrån insikter från projektet revision av skolans likabehandlingsplan utifrån insikter från projektet
Vilket lärande har åstadkommits i projektet? : 
vidareutbildning ledarskap - hur ska rektor leda en organisation för att så många elever som möjligt ska kunna nå så långt som möjligt. vilken typ av rektor behöver lärarna för att orka? insikt hos kollegor att flexibel skola med fokus på att erbjuda en pedagogik baserad på stöd och goda relationer ger ökade kunskapsresultat
Förändringar Har ni förändrat något under projektets gång avseende t.ex metoder, målgrupp? Beskriv utmaningar ni mött. : 
vi har hållit oss inom samma målgrupp hela vägen. de utmaningar som funnits i projektet har varit på kulturnivå inom organisationen där det från början fanns stor misstro till upplägget studio. se ovan beskrivning om synsätt och förhållningssätt.
Personal tillbringar mer tid med individen : 
I viss utsträckning
Nytt arbets- och stödmaterial : 
I viss utsträckning
Nya arbetssätt/metoder: 
I viss utsträckning
Ändrat förhållningssätt hos eleverna/ungdomarna: 
I stor utsträckning
Ändrat förhållningssätt hos personal som arbetar med eleverna/ungdomarna: 
I stor utsträckning
Organisatoriska förändringar (ex nya rutiner, system): 
I stor utsträckning
Beskriv metoderna med utgångspunkt i programkriterierna (lärandemiljöer, samverkan, innovativ verksamhet, strategisk påverkan) : 
exempel på en procedur: varje vecka samlas elevhälsan och går tillsammans med rektor igenom verksamhetens oroikon. på denna så uppmanas lärare att tidigt signalera till rektor om de känner oro för elevens sociala eller kunskapsmässiga utveckling. tillsammans med Johanna går sedan elevhälsan igenom nulägen för eleven och denne erbjuds ett alternativt upplägg för studier där det vanliga är att Johanna blir ett extra stöd i arbetet med att ta ikapp, förstå och genomföra uppgifter emellan ordinarie lektioenr men det kan också vara så att eleven helt släpper oridinarie lektionsupplägg och via pedagogiska planeringar från betygssättande lärare så är johanna en mellanhand mellan ordinarie klassrum, undervisande lärare och elev. studion erbjuder en mindre stressig lärmiljö än klassrummen och där finns också möjlighet till ett individuellt upplägg. Johanna har lagt mycket energi på att bry sig om, engagera och motivera elever och de slutsatser som vår verkstad bland annat kan dra är att sålänge man genuint respekterar människan, oavsett alla planeringar som spricker, oinlämnade arbeten etc så kommer motivationen hos eleverna sakta tillbaka!
Beskriv även hur aktiviteter av transnationell och regionalfondskaraktär bidragit till projektet.: 
klassrum och lärande kan ha många olika karaktärer.
Representanter från kommun – egen förvaltning : 
I liten utsträckning
Representanter från kommun – annan förvaltning : 
I liten utsträckning
Regionförbund/Kommunförbund: 
I viss utsträckning
Arbetsförmedling: 
I liten utsträckning
Försäkringskassa: 
Inte alls
Landsting (Region): 
I liten utsträckning
Hur har arbetet i projektgruppen fungerat?: 
Bra
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
representanter från lokala verkstäder har regelbundet träffats och delat information och reflektion
Hur har arbetet i styrgruppen fungerat?: 
Tillfredställande
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
representanter från lokala verkstäder har regelbundet träffats och delat information och reflektion
Hur har arbetet i eventuell referensgrupp fungerat?: 
Har inte haft någon referensgrupp
Redogör för hur ni arbetat med jämställdhetsintegrering i ert projekt.: 
via skolans arbete med att skapa , följa och följa upp/analysera likabehandlingsplan och diskrimineringsarbete
Redogör för hur projektet arbetat för att förverkliga visionerna vad gäller tillgänglighet i projektet. : 
utifrån individuella behov så har projektet strävat efter att ge varenda elev de förutsättingar som just den enskilde kräver för att kunna klara skolan.
Redogör för regionala prioriteringar och samarbeten som ni varit delaktiga i och vilka resultat dessa resulterat i.: 
-
Forum inom kommunen – egen förvaltning 1. Politiker: 
I liten utsträckning
Forum inom kommunen – egen förvaltning 2. Tjänstemän: 
I viss utsträckning
Forum inom kommunen -andra förvaltningar 1. Politiker: 
I liten utsträckning
Forum inom kommunen -andra förvaltningar 2. Tjänstemän: 
I liten utsträckning
Målgruppen 1. Ungdomar/elever: 
I stor utsträckning
Målgruppen 2. Föräldrar: 
I liten utsträckning
Regionen : 
I viss utsträckning
Externa forum inom regionen : 
Vet ej
Externa forum nationellt: 
Vet ej
Media: 
I stor utsträckning
Extern processutvärderingutvärdering (European Minds): 
I stor utsträckning
PlugInnovation: 
I stor utsträckning
Den regionala projektledningen: 
Vet ej
Den nationella projektledningen (SKL): 
I liten utsträckning
Egen utvärdering: 
I stor utsträckning
På vilket sätt har dessa aktörer bidragit till dels ert lokala utvecklingsarbete men även till Plug In som helhet?: 
pluginnovation har varit en glädjekälla och inspiratör!
Vilka tips skulle Du vilja delge framtida projekt? Vad gick bra och varför? Vad gick mindre bra och varför?: 
Det tar en stund innan man förstår sammanhangens alla delar och hur de i slutänden ska samverka till projektets mål. tydlig start , konkret och instruerande är bra . det har varit ett mycket tillfredsställande projekt att få arbeta !
Workshop: 
Anpassade studier

Relaterat projektverkstad