Du är här

Utvärderingsrapport

Har ert projekt uppnått de mål ni själva satte upp innan projektstart? : 
Vi har helt uppnått målsättningarna
Vad har ert projekt uppnått i förhållande till uppsatta mål och planerat upplägg? : 
Vi har uppnått måluppfyllelsen att utveckla ett flexibelt sätt att studera på gymnasiet och använda befintliga stödinsatser. Lärare med avsatt tid i sin tjänst arbetar tillsammans med specialpedagog för att hitta flexibla lösningar och lärformer för enskilda elever. Studieresursen inom Akademin har utgjorts av specialpedagog som tillsammans med handledare arbetat som resurs för elever i behov av särskilt stöd.
Hur har närvaron utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In? : 
Ökat mycket
Hur har betygen utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In?: 
Ökat mycket
Hur har kartläggningsgraden inom KIA utvecklats : 
Har ej mätt
Hur har andelen ungdomar som återgår i studier eller arbete utvecklats under perioden för projektets genomförande ?: 
Oförändrad
Om ni har mätt andra resultat på individnivå än vad som efterfrågas ovan, redogör för dem nedan.: 
Vi ser att elever har fått betyg i kurser som vi tidigare inte kunnat erbjuda. Elever som varit sjukskrivna, bytt program eller skola, idrottselever, utlandspraktik, utbytesstudenter har fått möjlighet att slutföra sina gymnasiestudier.
En ökad kompetens bland er personal?: 
I stor utsträckning
En implementering av nya metoder/arbetssätt i er ordinarie verksamhet?: 
I stor utsträckning
Stärkt engagemang för frågan bland personalen i er verksamhet?: 
I stor utsträckning
Förändring av organisation i form av riktlinjer eller arbetsrutiner eller liknande? : 
I viss utsträckning
Förändring av organisation i form av schemaförändring, gruppindelning eller liknande?: 
I viss utsträckning
Förändring av förhållningssätt och attityder bland personalen, till exempel höga förväntningar på eleverna?: 
I stor utsträckning
Ge exempel på erhållna kunskaper, förändringar i attityder, riktlinjer och arbetsrutiner på organisationsnivå. : 
Arbetsrutiner på organisationsnivå har utvecklats genom att rektorerna har getts fler möjligheter att anpassa undervisningen och skräddarsy utbildningar utifrån elevers olika behov.
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan regionen och kommunernas verksamheter inom området: 
I liten utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan kommunerna inom regionen: 
I liten utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan er skola/verksamhet och förvaltningen ni tillhör: 
I viss utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan berörda förvaltningar inom er kommun.: 
I viss utsträckning
Projektet har bidragit till att stärka regionens kunskap om framgångsrika metoder för att motverka avhoppare: 
I viss utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan er skola/verksamhet och andra aktörer : 
Inte alls
Ge exempel på resultat på strukturnivå som projektet har åstadkommit. Ange gärna även om Plug In har åstadkommit någon avgörande: 
Se ovan
Vilket lärande har åstadkommits i projektet? : 
Betydelsen av bemötande och flexibilitet för att elever ska uppnå målen. Undervisningsmetoder och arbetssätt har utvecklats för att möta enskilda elevers behov.
Förändringar Har ni förändrat något under projektets gång avseende t.ex metoder, målgrupp? Beskriv utmaningar ni mött. : 
Projektet har utvecklats genom att akademi Lindälv har kopplats samman med Studieresursen som stödinsats.
Personal tillbringar mer tid med individen : 
I stor utsträckning
Nytt arbets- och stödmaterial : 
Inte alls
Nya arbetssätt/metoder: 
I stor utsträckning
Ändrat förhållningssätt hos eleverna/ungdomarna: 
I viss utsträckning
Ändrat förhållningssätt hos personal som arbetar med eleverna/ungdomarna: 
I stor utsträckning
Organisatoriska förändringar (ex nya rutiner, system): 
I viss utsträckning
Beskriv metoderna med utgångspunkt i programkriterierna (lärandemiljöer, samverkan, innovativ verksamhet, strategisk påverkan) : 
Genom IKT har lärandemiljöerna utvecklats. Biblioteket som fysisk plats har fått en större betydelse som pedagogisk miljö.
Representanter från kommun – egen förvaltning : 
I viss utsträckning
Representanter från kommun – annan förvaltning : 
I viss utsträckning
Regionförbund/Kommunförbund: 
I viss utsträckning
Arbetsförmedling: 
Inte alls
Försäkringskassa: 
Inte alls
Landsting (Region): 
I viss utsträckning
Hur har arbetet i projektgruppen fungerat?: 
Bra
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
12 lärare, specialpedagog och handledare.
Hur har arbetet i styrgruppen fungerat?: 
Tillfredställande
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
Verksamhetschef Aranäs gymnasiet, verksamhetschef Elof Lindälvs gymnasium, Rektor Beda Hallbergs gymnasium, Verksamhetschef Kompetenscentrum, Verksamhetschef Kulturskolan, Förvaltningschef Gymnasie & Vuxenutbildnin och projektledare
Hur har arbetet i eventuell referensgrupp fungerat?: 
Har inte haft någon referensgrupp
Redogör för hur projektet arbetat för att förverkliga visionerna vad gäller tillgänglighet i projektet. : 
Undervisningen har blivit mer tillgänglig för elever i behov av särskilt stöd.
Forum inom kommunen – egen förvaltning 1. Politiker: 
I viss utsträckning
Forum inom kommunen – egen förvaltning 2. Tjänstemän: 
I viss utsträckning
Forum inom kommunen -andra förvaltningar 1. Politiker: 
Inte alls
Forum inom kommunen -andra förvaltningar 2. Tjänstemän: 
Inte alls
Målgruppen 2. Föräldrar: 
I liten utsträckning
Regionen : 
I liten utsträckning
Externa forum inom regionen : 
Inte alls
Externa forum nationellt: 
I liten utsträckning
Media: 
Inte alls
Extern processutvärderingutvärdering (European Minds): 
Inte alls
PlugInnovation: 
I viss utsträckning
Den regionala projektledningen: 
I liten utsträckning
Den nationella projektledningen (SKL): 
I liten utsträckning
Workshop: 
Akademi Lindälv Studiestöd

Relaterat projektverkstad