Du är här

Porten vägledningscentrum

Plug In Partille – Porten i Göteborgsregionen representerar exempel på utveckling av arbete med ungdomar som avbrutit sina studier samt en utveckling av det kommunala informationsansvaret (KIA). Ett multikompetent team bildades för att utföra arbetet och bemanna verksamheten. Teamet leddes av projektledaren och bestod av jobbcoach, fältassistent, socialsekreterare, fritidsledare, arbetsförmedlare, kurator och studie- och yrkesvägledare.

Sections

Syfte

Porten utvecklades ur det tidigare Ungdomsnätverket i Partille som arbetade för att skapa en mer sammanhållen process kring de unga i kommunen. Verksamheten har främst fungerat som en väglednings-och slussinstans för unga som inte fullföljt sina gymnasiestudier och är aktuella inom KIA, samt för arbetslösa ungdomar upp till 25 år från kommunen. Det fanns ett behov av att skapa en plattform som både uppföljning och insatser kunde utgå ifrån för att effektivisera arbetet kring individerna och undvika parallellprocesser, dubbelarbete och fragmentiserade stödinsatser. Inom projektet utformades och implementerades en sådan plattform dit de unga nu lotsas. Lokalerna ligger i nära anslutning till kommunens arbetsmarknadsenhet (AME), vilket i sig skapar gynnsamma förutsättningar för samverkan.

Syftet med projektet var inte att bygga upp en parallell verksamhet och utföra samma insatser som AME eller Arbetsförmedlingen redan erbjuder, utan snarare att fånga upp, stötta och lotsa ungdomar vidare till rätt instans utifrån deras behov och därefter bedriva en kontinuerlig uppföljning.

Målgrupp och inskrivningsprocess

Målgruppen för projektet var ungdomar som inte fullföljt sina gymnasiestudier och var aktuella inom det kommunala informationsansvaret (KIA), vilket inkluderar både unga som avbrutit sina studier samt unga som lämnat gymnasieskolan med ett samlat betygsdokument. Verksamheten riktades också mot äldre arbetslösa ungdomar upp till 25 år utan fullföljda gymnasiestudier men som på grund av sin ålder inte var aktuella inom KIA.

Arbetssätt

Personalgruppen ansvarade för att fånga upp de unga som avbrutit eller inte fullföljt sina studier, kartlägga dem samt aktivt söka upp dem för att stötta dem till att närma sig studier, arbete eller annan sysselsättning. Vissa egna insatser och aktiviteter erböds inom verksamheten, främst i syfte att kartlägga den unges behov för att kunna stötta och lotsa vidare till andra instanser och insatser. De insatser för unga som Porten i huvudsak inriktat sig på och erbjuder:

 • Tillgång till en arbetsförmedlare för samtal och konsultation.
 • Individuell coaching/uppföljning på regelbunden basis (främst av jobbcoachen).
 • Tillgång till studie- och yrkesvägledare för vägledningssamtal och eventuella studiebesök på skolor.
 • Praktik och/eller arbetsträning via Porten.
 • Möjlighet till samtalsstöd hos kurator från Ungdomsmottagningen som ingår i teamet.
 • Jobbsökaraktiviteter, såsom utformandet av ansökningshandlingar och coaching.
 • Tillgång till socialsekreterare för samtal och konsultation.
 • Möjlighet att träna på gym tillsammans med fältsekreteraren i teamet.
 • Stöd vid inskrivning på Arbetsförmedlingen.
 • Porten utvecklade även ett ”hälsospår” under hösten 2013.
Resultat

Projektet har resulterat i en tydlig förstärkning av arbetet inom det kommunala informationsansvaret på olika sätt och har genererat resultat i form av både förbättrade rutiner och arbetssätt och sådana som är positiva för de individer som tagit del av insatserna. Idag är projektet implementerat som en ordinarie verksamhet.

 

Rutiner, metoder och samverkan

Arbetet har genererat nya rutiner, förändrade arbetssätt samt nya metoder för att fånga upp och möta fler och mer varierade behov hos unga som är aktuella inom KIA. Verksamheten utgör en plattform för de unga som behöver olika former av motivationshöjande insatser för att kunna närma sig studier, arbete, eller annan sysselsättning. Resultaten omfattar sammanfattningsvis följande delar:

 • Utveckling av det operativa uppföljningsarbetet enligt KIA och kvalitetssäkring av arbetet, såsom utformandet av handlingsplan, manual för kartläggningssamtal och registrering/dokumentation i befintligt elevregistersystem.
 • Förbättrade möjligheter för unga som är aktuella inom det kommunala informationsansvaret i kommunen att närma sig studier, arbete eller annan sysselsättning genom en utveckling av metoder, repertoar och kvalitet i stödinsatser.
 • Utveckling av samverkansprocesser kring unga som är aktuella inom det kommunala informationsansvaret.

 

Ett samverkansdokument kring sekretesslättnad har utformats mellan Porten och övriga aktörer i kommunen för att underlätta uppföljnings- och kartläggningsarbetet kring de unga i Partille kommun som är aktuella inom det kommunala informationsansvaret. Likaså har ett digitalt system för registrering och dokumentation inom det kommunala informationsansvaret utvecklats och används. Inom projektet skapades även nya verktyg för uppföljning och kartläggning av aktiviteter samt riktlinjer för arbetet.

 

Resultat på individnivå

Sedan projektet startade under hösten 2012 har personalen arbetat för att kartlägga alla ungdomar som är aktuella inom det kommunala informationsansvaret, och under juni 2014 var i princip 100% av de unga mellan 16-20 som inte fullföljt sina gymnasiestudier kartlagda och kontaktade. Ca 50% av de unga som har deltagit i insatser vid Porten har återgått till studier eller arbete.

Framgångsfaktorer

Ett antal återkommande dimensioner i Portens verksamhet beskrivs av de som deltagit i projektet som särskilt betydelsefulla i arbetet med att stötta unga inom KIA att närma sig studier och/eller komma i meningsfull sysselsättning. Det handlar om såväl strukturer och organisatoriska förutsättningar som personalens kompetens och bemötande samt arbetssätt och aktiviteter. En sammanfattning av faktorerna:

 • Samverkan mellan olika aktörer, myndigheter, organisationer och samarbetspartners i kommunen för att skapa en sammanhållen process kring de unga.
 • Ungdomen i fokus – fullständig prestigelöshet och flexibilitet i samverkan med de unga men även med andra aktörer i arbetet.
 • Kontinuerlig uppföljning och återkoppling kring olika insatser och dess resultat.
 • Ett multikompetent team med personal som har en bred kompetens för att möta olika behov samt är förankrade i permanenta organisationer vilket ökar möjligheterna för implementering av arbetssätt, metoder och aktiviteter.
 • En grundlig förankringsprocess av Portens arbete och dess betydelse på alla nivåer inom den lokala organisationen.
 • Relationell kompetens och kommunikativ kompetens hos personalen för att kunna samverka med de unga samt med andra aktörer i arbetet kring de unga.
 • Engagemang och förståelse bland personalen för unga som har särskilda behov.
 • Personalens erfarenhet av arbete med unga som är i riskzonen, uthållighet och tålamod.
 • En fysisk plats dit de unga kan hänvisas.
 • Kontinuitet i arbetet med de unga, att samma personer följer individerna och följer upp deras progression och skapar förtroendefulla relationer.
 • Flexibilitet – för att kunna möta unga med mycket varierande behov av individualiserat stöd och tid, för att närma sig studier, arbete eller annan sysselsättning.

Section Titles

Syfte
Målgrupp och inskrivningsprocess
Arbetssätt
Resultat
Framgångsfaktorer