Du är här

Plug In Västervik

Plug In-projektet i Västervik handlar om att dels utveckla det förebyggande arbetet för att motverka att elever lämnar sina studier, och dels fånga upp unga som inte är i studier eller annan sysselsättning och stötta dem tillbaka till studier eller närma sig arbetsmarknaden. Projektet ingår som ett led i en större satsning i kommunen som handlar om att bl.a. minska ungdomsarbetslösheten i kommunen. På gymnasieskolan har man tillsatt nya funktioner i form av elevcoacher som finns med i elevhälso-teamen för de olika programmen. Coacherna erbjuder ett brett, flexibelt stöd utifrån elevers helhetsbehov och samverkar med personalen på skolan såväl som aktörer utanför skolan ex. familjer, socialtjänst och sjukvården. För att minska trösklarna för de unga som avbrutit sina studier och ska stöttas tillbaka till utbildning har man flyttat över det kommunala aktivitets

Sections

Fallstudie påbörjad

Under våren 2016 började Pluginnovation, genom Anna Liljeström, att följa utvecklingsarbetet i Västervik. 

I Västervik pågår en samlad satsning i kommunen för att fånga upp unga som riskerar att inte fullfölja sina studier, få svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden och i förlängningen vara i riskonen

Section Titles

Fallstudie påbörjad