Du är här

Slutrapport

Lokalt syfte, mål och målgrupp och hur dessa relaterar till övergripande nationellt syfte och mål i Plug in 2.0: 

Målgruppen i både Oskarshamn och Mönsterås har varit flickor och pojkar i åldern 15-16 år, som på grund av hög frånvaro och/eller låg studiemotivation är i riskgruppen för att inte nå behörighet till gymnasiet. Projektet ska arbeta med ca 30 elever. Elever som utgör ett representativt urval baserat på kön, etnicitet samt eventuella funktionsnedsättningar. Målen har varit: Ökning av närvaron, Ökning av meritvärden, Uppnå behörighet till gymnasiets yrkesprogram, uppnå behörighet till gymnasiets högskoleförberedande program. Projektet vill också följa upp elevernas upplevelse av trygghet och trivsel har ökat under projekttiden samt undersöka hur skolpersonalens upplevelser av projektet och arbetssättet har varit.

Har syfte och mål och målgrupp förändrats under projekttiden? Varför, i så fall, och hur har ni resonerat kring detta?: 

I Mönsterås och i Oskarshamn har inga förändringar skett.

Redogör för hur ni både genom strategiskt arbete och konkreta aktiviteter arbetat för att öka tillgängligheten i er verksamhet: 

På båda skolorna fanns det bland projekteleverna båda könen, elever med funktionsnedsättning och elever med utländsk bakgrund. På båda skolorna råder ett väldigt öppet klimat och alla elever, oavsett projektelev eller ej, är accepterade av alla. Oskarshamn upplever att det känns unikt för deras skola och det är fantastiskt att det är så! Även Mönsterås har en skön stämning på skolan bland elever och personal. Samtlig personal på båda skolorna har de öppna och tillåtande värderingar som som de "fortplantar" hos eleverna.

Beskriv hur det intersektionella perspektivet bidragit till verksamhetens arbetssätt och metoder? : 

Personalen på båda skolorna har ett öppet och inkluderande förhållningssätt och det intersektionella perspektivet finns hela tiden med i bakhuvudet, mer eller mindre medvetet. Specifikt i båda projektverksamheterna har det inneburit att vi har försökt få alla elever att känna trygghet och tillhörighet i alla grupper.

Vad har projektet uppnått i förhållande till mål och planerat upplägg? : 

I både Oskarshamn och i Mönsterås har fokus varit på att motivera eleverna och att de ska öka sin aktivitet i skolan. Samarbetet med ämneslärare, speciallärare, rektor och i Mönsterås har samarbetet med SYV stärkts rejält. I Oskarshamn var projektmedarbetarna med vid överlämningen till gymnasiet. Rutiner på båda skolorna har inrättats så det funnits möjligheter till muntliga prov, mindre grupper vid nationella prov, stöttning i klassrum, grupprum men även stöttning enskilt. Petter var och föreläste för oss 16:e mars och i Oskarshamn hade de ett svenskaprojekt runt hans bok för att motivera svaga läsare och nå så många kunskapskrav som möjligt i ämnet. Väldig succé. En positiv attityd som har upplevts i Mönsterås är att projekteleverna har bett om uppgifter av ämneslärarna, som de ligger efter med, för att klara av betygen och verkligen bett om hjälp om det har kört ihop sig. I Mönsterås har jag även jobbat med coachade samtal en gång i månaden för att skapa struktur och även motivera eleverna att fortsätta kämpa. Att be om hjälp är inte något man skäms för längre.
Oskarshamn hade 16 av 19 deltagare som var godkända till högskoleförberedande program. I Mönsterås var det 6 av 19 elever som blev godkända till högskoleförberedande. I Oskarshamn var det 2 som sökte till Impro och i Mönsterås är det 6 stycken blev godkända för impro eller yrkesprogram. I Oskarshamn är det 1 elev som sökt IM och i Mönsterås är det 7 st kommer läsa upp det sista på IM. Meritvärdet i Oskarshamn är 552,5 poäng under vårterminen och i Mönsterås är det 520 p. I Oskarshamn är det 2 klasser som har ökat sina meritvärde med 32,6 p resp 21,6 p. En klass sänkte sig med 2,7 p. I Mönsterås har alla 9:or höjt sina meritvärden och även nått BUN:s mål. På skolavslutningen i Oskarshamn delades 4 Plug-In stipendier ut och i Mönsterås var det 2 st. De fick för meritvärdesökning och kämparglöd. En projektelev i Oskarshamn fick kommunens stipendium för högsta meritvärdeökning och i Mönsterås fick en projektelev samfondens stipendium för goda studieresultat.

Hur många deltagare har ni haft i projektet (SCB-rapporterade)?: 

Oskarshamn hade 19 deltagare och Mönsterås hade också 19 deltagare. Där fanns elever som olika funktionsnedsättningar, etnicitet och kön, vilket ingår i ESF:s horisontella riktlinjer.
I Mönsterås blev det mer än planerat. Det var 16 killar och 3 tjejer.
I Oskarshamn var det 13 killar och 6 tjejer.

Hur många deltagartimmar har rapporterats till SCB? Fördelning mellan killar och tjejer?: 

Mönsterås 3044 timmar.
Oskarshamn 5896 timmar.
Tillsammans 8940
Killar i Oskarshamn 3946 timmar
Tjejer i Oskarshamn 1950 timmar
Killar i Mönsterås 2421 timmar
Tjejer i Mönsterås 623 timmar

Reflektion till fördelning mellan könen, både när det gäller antal deltagare och antal deltagartimmar?: 

I Mönsterås känns det som det är från årskull till årskull. I nuvarande 8:an är det fler tjejer som behöver motivation och stöttning. Det har varit tjejer i nuvarande 9.an som har kommit till gagn av projektet även om de inte är deltagare. Vi har kunnat erbjuda dem lugnare studiemiljö och stöttning i olika ämnen då jag har varit en extra resurs på lektioner.
Fördelningen i Oskarshamn är relevant då den nästintill återspeglar den procentuella fördelningen på skolan i övrigt.

Redogör för hur ni organiserat ert projekt. Vilka personer/yrkesroller/organisationer har ingått i projektet? : 

I Mönsterås är ämneslärare, elevhälsoteamet, studie-, och yrkesvägledare och speciallärare aktiva i projektet. Även ledningsgruppen. Fördelen med att jobba nära SYV är att det finns mycket kunskap om framtiden som hon kan förmedla till eleverna. Ämneslärarna har varit super när det gäller att plocka fram material som eleverna legat efter med. Elevhälsoteamet har tagit beslut vid åtgärdsprogram för att underlätta för elever och det har de även gjort tillsammans med ledningsgruppen.
I Oskarshamn har ämneslärare och flera speciallärare varit involverade med projekteleverna. Speciallärarna är särskilt insatta i hur olika slags funktionsnedsättningar kan yttra sig och vi har strategier för att kunna hjälpa till på olika sätt. Ämneslärare har efterfrågat på båda skolorna, de kunskaper som finns för att kunna möta eleverna på bästa sätt. Vi som har arbetat med elever på båda skolorna är av olika kön, etnicitet och i olika åldrar och fyller på så sätt olika funktioner för eleverna.

Kommer ert projektarbete helt eller delvis att implementeras i ordinarie verksamhet? : 

I Mönsterås kommer projektet övergå i ett annat projekt med likvärdigt upplägg.
I Oskarshamn är verksamheten implementerad på skolan och där är intentionerna att arbetssättet kommer att fortsätta efter projektets slut. Årskurserna sju och åtta har sett vinsterna med arbetssättet och vill att vi ska jobba så även med de eleverna. Dock finns en ekonomisk sida i detta, då det skulle behövas anställas en person till även efter projekttiden. Detta för att kunna ha en flexibilitet och arbeta lösningsfokuserat varje dag. De horisontella kriterierna har inte uttalat spelat roll i och med att skolans personal tänker så.

Beskriv (oavsett implementeringsgrad) hur ni under projekttiden arbetet för att säkerställa implementering av lyckade resultat. : 

I Mönsterås har vi täta uppföljningar varje vecka, bland annat rektor och projektmedarbetare. Information om framgångsfaktorer har gjorts för lärarna och för politiker. Plug In har under detta läsår blivit en del av arbetssättet speciellt bland niorna. Tror att det beror på att projektet har varit verksamt på endast en skola.
I Oskarshamn har vi haft Plug In som en del av vårt arbetssätt och således en del av skoldagen. Vi har tänkt på helheten hela tiden och vår rektor har alltid varit aktiv och satt agendan för att ALLA ska tänka och känna att Plug In är en del av vår skola.

Har ni gjort någon egen utvärdering? Beskriv tillvägagångssätt och resultat.: 

I Oskarshamn har utvärdering skett löpande med projektmedarbetare och ämneslärare. Även i Mönsterås har det varit utvärdering med ämneslärare efter att varje område i ämnet har slutförts. I Oskarshamn har de dagliga morgonmöten för att stämma av med samtliga lärare på högstadiet med vad som gäller för dagen och hur de kan stötta både projektelever och andra elever på bästa sätt. Arbetsgruppen i projektet har haft veckomöte varje måndagsmorgon för att ha koll på veckan. I Mönsterås har projektmedarbetaren och rektorn haft måndagsmöten för att stämma av veckan som gått och även gjort en planering för aktuell vecka. På båda skolorna har avstämningar mellan ämneslärare och projektmedarbetare skett dagligen. Projektmedarbetarnas insatser är uppskattade på båda skolorna .
Projektelever i Mönsterås har sagt att de tycker att skolarbetet gått bättre och att de har haft lättare för att lära sig nya saker. Majoriteten säger att de har fått den hjälp och stöd som de behöver (projektmedarbetaren, SYV, specialpedagog och ämneslärare). De trivs också bättre i skolan. Personalen i Mönsterås tycker att projektet har gett eleverna mer självförtroende, att ibland ha en extraresurs i klassrummet har gjort att de har haft tid med de som verkligen behöver det (märks i meritvärden) och de säger också att möjligheten för eleverna att få coachning att göra klart uppgifter har varit kanon. De har också upptäckt att projekteleverna har känt sig trygga med vetskapen om att projektmedarbetaren finns tillgänglig vid behov av hjälp och projektelever har verkligen utnyttjat den.
På båda skolorna har vi utvärderat personalens och elevernas upplevelser av projektet och det är en enighet om att projektet varit en positiv upplevelse för i stort sett samtliga. På avslutningsdagen på båda skolorna fick lärare och projektmedarbetare blommor och presenter av både föräldrar och elever. De ville visa sin tacksamhet för all hjälp och stöttning de fått under läsåret.

Erfarenheter ni vill dela med er av?: 

I Mönsterås har det varit en klar fördel att projektet har legat på enbart en skolan. Det har också varit bra att ha avstämning regelbundet. Relationer med projektdeltagare är det allra viktigaste. Så starta alltid med relationsbyggande. Förtroende, trygghet och struktur är viktigt. På skolan har även elever i 9:an som inte har deltagit i projektet kommit till gagn genom att jag har varit tillgänglig i klassrum eller grupprum men även vid provtillfällen.
I båda projektverkstäderna känner vi fortfarande att dokumentationen i arbetstidsredovisningen och även lägesrapporten inte kan täcka in allt som lärare och projektmedarbetarna i projektet faktiskt gjort. Det har varit svårt att beskriva den omsorg som personalen har för ungdomarna. De små ord, blickar, puffar och skratt i korridoren eller cafeterian när vi gått förbi och skojat med dem är så oerhört viktigt faktorer för framgången i arbetet. Det är svårt att dokumentera det på rättvist sätt. Projektet i Oskarshamn har även kommit i stort sett samtliga elever på skolan till del då det är det inkluderande arbetssätt som är den stora vinsten för lärare och elever.
På båda skolorna har ingen elev behövt känna sig stigmatiserad och/eller utpekad som en "problemelev" då grupperna alltid har blandats. Ett kvitto på det kan man se i Oskarshamn där eleverna själva kommer och frågor om "Plug In är öppet". De ser det som en värdefull hjälp och ytterligare en chans till att både få lära sig och visa sina kunskaper. I Mönsterås har det märkts när eleverna har kommit till projektmedarbetaren och bett om att få sitta med denna vid prov eller med uppgifter som behöver bli klara.
På båda skolorna har tilliten till projektmedarbetare och ämneslärare bidragit till att eleverna vågat be om att få redovisa sina kunskaper på andra sätt än skriftliga prov. I Mönsterås har önskan om det, bland annat kommit upp på coachande samtal. Provsituationer har avdramatiserats.
Muntliga förhör och anpassade provsituationer har gjorts för att eleverna ska lyckas. I Oskarshamn upplever projektmedarbetarna att en framgångsfaktor är att de även är ämneslärare och då har de kunnat hjälpas åt med bedömningar.

Gäller projekt: 
Plug In 2.0 Oskarshamn-Mönsterås-Högsby - höja elevernas kompetens & behörighet