Du är här

Oskarshamn delrapport oktober 2016

Aktiviteter

Vad har ni arbetat med under de senaste 6 månaderna för att uppnå de nationella och lokala målen för projektet?: 
I Mönsterås kommun har det skett en förändring då jag, Linda Sjöbeck, är nyanställd projektledare från och med augusti 2016 på Parkskolan. Jag fokuserar enbart på denna skola så Högsbys kommun har inget Plug-In . Jag har fortsatt jobba med motiverande och coachande samtal. I början var det mycket relationsbyggande och även mer samarbete med SYV och ämneslärare. Våra mål på Parkskolan är samma som innan att eleverna ska höja sin närvaro i skolan, vara aktiva i skolan och även få behörighet till gymnasiestudier. Vi har fortsatt fokus på årskurs 9 och de elever som har fyllt 15 år. Parkskolan har valt ut elever som anses uppfylla kraven för att delta i projektet. Det är elever med stor frånvaro och dåliga meritvärden. På Parkskolan är det i nuläget 17 elever som får stöd. Oskarshamn hade, i juni, 14 av de 19 deltagare i projektet uppnått behörighet till ett högskoleförberedande program. 3 elever har uppnått behörighet till ett yrkesförberedande program och 2 elever har sökt till IM eftersom de inte uppnått någon behörighet. Projektelevernas totala meritvärdesökning är 752 poäng. Samtliga klasser i år 9 har ökat sina totala meritvärden. Det var en bra avslutning för årets nior. Det innebär att de mål vi satt i den lokala verkstadsbeskrivningen uppfylldes väl. I Oskarshamn har man under hösten fortsatt att arbeta med eleverna där fokus varit att få eleverna att öka sin aktivitet i skolan och att nå så många kunskapsmål som möjligt. Det täta samarbetet med ämneslärare, speciallärare rektor och SYV har utvecklats. Projektledarna i Oskarshamn har även varit med på föräldramöte i år 9 för att presentera projektet. Vi stöttar de hittills 16 projekteleverna både i klass och i mindre salar, enskilt och
Vad är planerat för resten av projekttiden och hur ska detta bidra till att uppnå målen?: 
I Oskarshamn kommer vi arbeta vidare för att hitta bästa lösning för varje elev. Vårt täta samarbete med klass- och ämneslärare gör att vi kan erbjuda många olika typer av stöd och möjligheter för projekteleverna att få visa sina kunskaper på. Projektmedarbetarna och vissa ämneslärare arbetar också med betyg och bedömning och hur vi kan bedöma eleverna på olika sätt så att de lyckas. Vi kommer även detta läsår att ha ett läsprojekt kring artisten Petters bok för att motivera svaga läsare och vi ska ha en föreläsning med Petter som ska inspirera eleverna att fortsätta läsa. På Parkskolan, Mönsterås, jobbar vi ungefär på samma sätt som Oskarshamn. Jag är väldigt mycket inne på lektioner som extraresurs till projektelever och kan även erbjuda dem muntliga prov samt en lugnare pluggmiljö då jag kan gå ifrån och sitta i grupprum. Jag har ett nära samarbete med SVA-läraren då många av mina projektelever är med på hennes SV-För lektion. Där fokuserar vi på att få inlämningsuppgifter klara och inskickade då det påverkar betygen. Vi har sett resultat väldigt snabbt och det peppar eleverna att fortsätta. Nu kommer även de muntliga nationella proven som vi har börjat öva till.
På vilket sätt har er verksamhet/organisation påverkats av projektet under projekttiden, kan ni se förändringar/förbättringar?: 
I Oskarshamn är det skönt att ha rutin i projektet och att både lärare och elever redan vid skolstart i augusti kände till Plug In. Många elever anmälde sitt intresse och ville vara med direkt! Plug In är på allas läppar och det är etablerat på skolan. Lärarna känner att de har en stor hjälp av projektet och alla vi arbetar tillsammans för att hitta olika lösningar för elever som behöver lite extra stöttning på något sätt. I Mönsterås har det jobbats mycket på att skapa en ny struktur och hitta en arbetsgång som passar de enskilda eleverna. Vi har även tillgång till sal G1 där en kollega är involverad i 3 olika projektelever som inte går på vissa ordinarie lektioner. Där jobbar de ifatt med grundämnena. Även ämneslärarna på Parkskolan tycker de får stor hjälp av projektet och vi hittar lösningar tillsammans. Plug-In har blivit större nu och elever ber mer om hjälp och tar vara på att jag kan sitta med dem i grupprum och att även sal G1 finns. Spännande att fler vill och vågar be om hjälp.

Målgrupp

Vilken/vilka målgrupp/er har ni arbetet med under projekttiden? : 
Bland deltagarna i Oskarshamn och i Mönsterås finns elever med olika funktionsnedsättningar, etnicitet och kön, vilket ingår i ESF:s horisontella kriterier. Det är 11 pojkar och 5 flickor inskrivna i Oskarshamn just nu, men en omfördelning kommer att ske. Det ska till flera elever och några ska tas bort. I Mönsterås är det 14 pojkar och 3 flickor som är inskriva men det kommer troligtvis ske förändringar snart.

Horisontella

Redogör för hur ni konkret har arbetat med jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering i projektet.: 
Bland projekteleverna i Oskarshamn finns båda könen, elever med funktionsnedsättningar och det finns elever med utländsk bakgrund. Vi är flera speciallärare inblandade som är insatta i hur olika slags funktionsnedsättningar kan yttra sig och vi har strategier för att kunna hjälpa till på olika sätt. Vi som arbetar med eleverna är av olika kön och i olika åldrar och fyller på så sätt olika funktioner för eleverna. Bland projekteleverna på Parkskolan, Mönsterås finns båda könen, elever med olika diagnoser och elever med utländsk bakgrund. Vi arbetar hela tiden med att hitta strategier för att kunna hjälpa eleverna på olika sätt. Eleverna kommer i kontakt med lärare och resurser av båda könen och olika åldrar.
Beskriv hur det intersektionella perspektivet bidragit i projektverksamheten.: 
Vi har ett öppet och inkluderande förhållningssätt på hela skolan både i Oskarshamn och i Mönsterås och det intersektionella perspektivet finns hela tiden med i bakhuvudet på all personal, mer eller mindre medvetet. Specifikt i projektverksamheten har det inneburit att vi försöker att alla elever ska känna trygghet med all personal och tillhörighet i alla grupper.
Beskriv eventuella hinder/problem på individ och organisationsnivå.: 
Det har varit lite oklart över vem som gör vad i projektet. En anledning kan vara att det är ny personal på några poster och vi har inte en klar arbetsordning över framförallt dokumentationen och rapportering till exempelvis Projectplace, Pluginnovation och SCB. En tydlig arbetsfördelning bör upprättas vid nästa lokala ledningsgruppsmöte.

Strategi

Finns det någon strategi för implementering av er verksamhet och i så fall hur följs den? : 
I Oskarshamn och i Mönsterås är verksamheten implementerad på den skola där projektet genomförs och där är intentionerna att arbetssättet kommer att fortsätta efter projektets slut. Dock finns en ekonomisk sida i detta, då det skulle behöva anställas en person till även efter projekttiden. Detta för att kunna ha en flexibilitet och arbeta lösningsfokuserat varje dag. För en vidare implementering i Oskarshamns kommun så tänker projektledarna på skolan att de kan ta emot studiebesök för att visa och berätta om hur arbetssättet och projektet fungerat och vilka vinster som har gjorts för eleverna och lärarna. Projektledarna kan också besöka de andra skolorna på konferenstid för att sprida projektets idéer och arbetssättet vidare.
Vad talar för och emot en implementering av er verksamhet vid rapporteringstillfället?: 
Det blir svårt att implementera projektet inom befintlig skolbudget när projektet är slut. En implementering bör ske innan projekttiden är slut alternativt att pengar skjuts till centralt när projektledarna behöver vikarie för att ta besök osv.

Avvikelser

Har det gjorts någon förändring i mål, metod, målgrupp eller i genomförda eller planerade aktiviteter?: 
Vi har en ny verkstadsbeskrivning och Högsby kommun är inte med i projektet det här läsåret. I Oskarshamn så är två projektledare á 50% anställda och istället för en medfinansierad coach på 100% så har vi anställt två coacher på 70 respektive 30% för att de ska kunna vara på skolan när eleverna är här och inte behöva vara med på konferenser o.d. Det är tiden med eleverna som är den viktiga för coacherna och på konferenser, APT och övriga möten deltar projektledarna. I Mönsterås är det en ny projektledare på 90% och all min tid läggs på Parkskolan, Mönsterås. I min tid ingår även konferenser, APT, olika möten och kurser så det händer att eleverna står utan coach. Jag jobbar mycket med motiverande samtal, mycket coachning under lektioner, lite mer Hands-on och jobbar aktivt med elever och lärare. Jag jobbar också väldigt nära ämneslärarna.
Gäller projekt: 
Plug In 2.0 Oskarshamn-Mönsterås-Högsby - höja elevernas kompetens & behörighet