Du är här

Oskarshamn delrapport mars 2017

Aktiviteter

Vad har ni arbetat med under de senaste 6 månaderna för att uppnå de nationella och lokala målen för projektet?: 
På båda verkstäderna, Oskarshamn och Mönsterås, har man under höstterminen fortsatt att arbete med eleverna där fokus har legat på att öka deras aktivitet i skolan och nå så många kunskapskrav som möjligt. Det täta arbetet med ämneslärare, speciallärare, rektor och SYV har utvecklats. I Oskarshamn har elevantalet ökat från 16 till 19. I Mönsterås ökade det från 17-18 innan jul och efter jul ökade det från 18-19. Eleverna stöttas fortfarande i klass, grupprum, enskilt eller i mindre grupper. I Mönsterås har man coachande samtal med projekteleverna en gång i månaden. Projektmedarbetarna i båda verkstäderna har arbetat vidare med att kunna genomföra muntliga prov då det gynnar vissa elever. I Mönsterås ligger mycket fokus på kärnämnena då de är viktiga för att kunna gå vidare till gymnasiet. Två stycken projektelever i Mönsterås fick en varsin praktikplats några timmar per vecka, innan jul, för att öka motivationen. Tyvärr fick det ingen nämnbar effekt. Nu efter jul har en annan elev fått chansen för praktik och både vi och handledaren tycker det funkar bra. Eleven ser mycket gladare ut och presterar mer i skolarbetet. Vid betygssättningen vid höstterminens slut hade i Oskarshamn 18 av 19 elever ökat sina meritvärden med sammanlagt 295 poäng. En elev hade minskat med 2,5 poäng. Projektelevernas ökning i snitt är 15,53 poäng i Oskarshamn. I Mönsterås hade 16 av 18 elever höjt sina meritvärden. Den största minskningen var 27,5 poäng. Sammanlagt ökade projekteleverna sina meritvärden med 340 poäng. Samtliga klasser på båda skolorna ökade sina totala meritvärden. I sal G1 finns en särskild undervisningsgrupp där tre projektelever har sin undervisning. Nära samarbete med ordinarie ämneslärare och specialpedagog.
Vad är planerat för resten av projekttiden och hur ska detta bidra till att uppnå målen?: 
Vi kommer i båda verkstäderna arbeta vidare för att hitta bästa lösning för varje elev. Vi jobbar nära klass-, och ämneslärarna vilket gör att vi kan erbjuda många olika typer av stöd och möjligheter för projekteleverna att visa sina kunskaper på. I Mönsterås har en speciallärare anställts och det hjälper eleverna jättemycket, speciellt i G1. I Oskarshamn har både projektmedarbetarna och ämneslärare fortbildat sig rörande betyg och bedömning via Skolverket och fått tips på hur projekteleverna kan bedömas på olika sätt så de kan lyckas. Vi kommer i feb-mars ha ett svenskprojekt kring artisten Petters bok för att motivera svaga läsare och för att kunna få dem att nå högre nivåer i kunskapskraven i ämnet. I Mönsterås övar vi för fullt med läsförståelse, bland annat inför de nationella proven. Vi menar att läsförståelse är viktigt även i andra ämnen så som matematik, SO och NO för att få eleverna att första vilka uppgifter som ska göras men även förstå den fakta som presenteras för dem. Det är även fokus på de nationella proven både i Oskarshamn och Mönsterås. Proven ska genomföras på ett så gynnsamt sätt som möjligt för alla elever. I Mönsterås kommer de genomföras i små grupper med projektelever för att skapa ro. Många elever blir stressade över att klasskamrater är snabbare än de och de blir då nervösa och oroliga. Med små grupper skapar vi trygghet och de kan göra proven i sin takt. Proven sker löpande, både i Oskarshamn och Mönsterås, under vårterminen och ämneslärarna samarbetar med projektmedarbetarna kring gruppindelningar och lektionssalar, så att alla elever får de bästa förutsättningarna för att lyckas på proven. Den 16 mars är det föreläsning med artisten Petter och vi hoppas att den kan inspirera eleverna.
På vilket sätt har er verksamhet/organisation påverkats av projektet under projekttiden, kan ni se förändringar/förbättringar?: 
Rutinen på båda verkstäderna som finns kring projektet har fortsatt att gynna eleverna på skolorna. Projektet kommer de flesta niondeklassare till del eftersom projektmedarbetarna rör sig i korridorer, kapphallar, cafeterian, matsal och lektionssalar. Lärarna känner att de har stor hjälp av projektet och alla vi arbetar tillsammans för att hitta lösningar för elever som behöver stöttning och coachning på olika sätt. Att projektmedarbetaren finns tillgänglig för enskilda elever är en stor tillgång.

Målgrupp

Vilken/vilka målgrupp/er har ni arbetet med under projekttiden? : 
Bland deltagarna i de båda verkstäderna finns elever med funktionsnedsättningar, etnicitet och kön, vilket ingår i ESF:s horisontella kriterier. I Oskarshamn är det 13 pojkar och 6 flickor inskrivna just nu. I Mönsterås är det 16 pojkar och 3 flickor inskrivna.

Horisontella

Redogör för hur ni konkret har arbetat med jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering i projektet.: 
I båda verkstäderna finns båda könen, elever med funktionsnedsättningar och det finns elever med utländsk bakgrund. I Oskarshamn är vi flera speciallärare som är inblandade och som är insatta i hur olika slags funktionsnedsättningar kan yttra sig och vi har strategier för att kunna hjälpa till på olika sätt. Vi som jobbar med eleverna i Oskarshamn är av olika kön och i olika åldrar och fyller på så sätt olika funktioner för eleverna. I Mönsterås har en speciallärare börjat jobba denna termin och de kunskaper som denna har, kommer till stor nytta för mig och lärarna. Ämneslärarna och jag jobbar väldigt nära varandra och vi har tillsammans bra koll på den enskilda elevens behov. Vi har precis som i Oskarshamn olika strategier för att kunna stötta och coacha på olika sätt. Jag är ensam projektmedarbetare i Mönsterås men många av mina kollegor är involverade i projekteleverna på något sätt. Så vi fyller alla olika behov för eleverna då vi är av olika kön och åldrar.
Beskriv hur det intersektionella perspektivet bidragit i projektverksamheten.: 
I både Oskarshamn och Mönsterås har vi ett öppet och inkluderande förhållningssätt på hela skolan och det intersektionella perspektivet finns hela tiden i våra tankar, mer eller mindre medvetet. Specifikt i projektverksamheten har det inneburit att vi försöker få alla elever att känna trygghet och bli sedda av all personal och känna sig delaktig i alla grupper.
Beskriv eventuella hinder/problem på individ och organisationsnivå.: 
Vi har sett över arbetsordningen för dokumentation och rapportering till exempelvis Projectplace, Pluginnovation och SCB. Riktlinjerna över vem som gör vad har blivit tydligare och det underlättar för alla inblandade. I Oskarshamn slutade förvaltningschefen i mars och vi vet ännu inte hur det påverkar projektet. I Mönsterås är det bara en projektmedarbetare på 19 elever och det kan bli tungt ibland att hinna med alla. När jag är borta på möten och konferenser finns ingen vikarie/ersättare för mig. Vi känner både i Oskarshamn och Mönsterås att dokumentationen i arbetsredovisningen och även lägesrapporten, inte kan täcka in allt som lärare och projektmedarbetare i projektet faktiskt gör. Det är väldigt mycket kontakt med ungdomar i nian som gör att det blir svårt att redovisa allt på papper. Det är svårt att beskriva den varma omsorg som finns för ungdomarna. De små ord, blickar, puffar och skratt i korridorerna när vi går förbi och skojar med dem, är så oerhört viktiga faktorer för framgången i arbetet, men som inte dokumenteras på rättvisande sätt.

Strategi

Finns det någon strategi för implementering av er verksamhet och i så fall hur följs den? : 
I Oskarshamn och i Mönsterås är verksamheten implementerad på den skola där projektet genomförs och där är intentionerna att arbetssättet kommer att fortsätta efter projektets slut. I Oskarshamn finns en ekonomisk sida i detta, då det skulle behöva anställas en person till även efter projekttiden. Detta för att kunna ha en flexibilitet och arbeta lösningsfokuserat varje dag. För en vidare implementering i kommunen så tänker projektledarna på skolan att de kan ta emot studiebesök för att visa och berätta om hur arbetssättet i projektet fungerat och vilka vinster som har gjorts för eleverna och lärarna. Projektledarna kan också besöka de andra skolorna på konferenstid för att sprida projektets idéer och arbetssättet vidare. Både i Oskarshamn och Mönsterås har bidrag sökts för ett annat projekt som liknar detta för att arbetsformen ska leva vidare.
Vad talar för och emot en implementering av er verksamhet vid rapporteringstillfället?: 
I Oskarshamn blir det svårt att implementera projektet inom befintlig skolbudget när projektet är slut. En implementering bör ske innan projekttiden är slut alternativt att pengar skjuts till centralt när projektledarna behöver vikarie för att ta emot besök osv. I och med att förvaltningschefen har slutat, så vet vi inte hur huvudmannens tankar är. I Mönsterås är behovet stort men inte ekonomiskt genomförbart på enbart skolbudget. En tanke som finns, är att en coach i varje årskurs hade varit gynnsamt för elever då stöttning och coachning sätts in tidigare än sista året innan gymnasiet, då eleverna redan är stressade över gymnasieval och slutbetyg.

Avvikelser

Har det gjorts någon förändring i mål, metod, målgrupp eller i genomförda eller planerade aktiviteter?: 
Den enda förändringen i Oskarshamn som skett är att elevantalet ökat från 16 till 19 projektelever. I Mönsterås är det att antalet elever har ökat från 17 till 19 projektelever.
Gäller projekt: 
Plug In 2.0 Oskarshamn-Mönsterås-Högsby - höja elevernas kompetens & behörighet