Du är här

Oskarshamn delrapport mars 2016

Aktiviteter

Vad har ni arbetat med under de senaste 6 månaderna för att uppnå de nationella och lokala målen för projektet?: 
Våra kommuner har ett antal elever i grundskolan, 12-16 år som riskerar att inte fullfölja sina studier på grund av motivationsproblem och/eller faktorer som ligger utanför skolans kontroll. Genom att anställa personer som genom motiverande samtal och coachning kan arbeta för att motivera dessa elever till studier och skapa relationer som kan leda till en positiv utveckling på det personliga planet för eleverna, på fritiden såväl som i skolan, hoppas vi kunna uppnå en högre närvaro och en högre måluppfyllelse så att eleverna kan gå vidare till gymnasieskolan. Vi hoppas genom detta även kunna undvika att dessa elever hamnar i sociala problem på olika sätt, t ex droger. Under projektets gång har vi fokuserat på årskurs 9 och de elever som fyllt 15 år. Varje skola som ingår i verkstaden har valt ut elever som de anser fyller kraven för att få delta i projektet. Fokus har varit på att höja närvaron samt att öka på meritvärdet, dvs öka möjligheten att komma in på gymnasiet. I Oskarshamn har man arbetat med eleverna i en grupp där fokus varit på att få eleverna att öka sin aktivitet i skolan och att nå så många kunskapsmål som möjligt. man har arbetat tätt ihop med ämneslärare och speciallärare och specialpedagoger. Även elevassistenter har varit en viktig faktor där man jobbat mycket med motivation och peppning. I Högsby/Mönsterås har arbetet sett olika ut på de tre skolor som ingår. Högsby har haft en elev där fokus varit att få eleven i studier och praktik. Ett samarbete gjordes bl.a. med gymnasiet, eleven kunde läsa där. I Mönsterås har vi mest haft fokus på elever i en klass på ena skolan och elever med väldigt stor frånvaro och låga betyg på den andra. På båda har fokus varit att bygga relationer i coachande samtal.
Vad är planerat för resten av projekttiden och hur ska detta bidra till att uppnå målen?: 
Att fortsätta att arbeta efter den struktur vi arbetat fram med fokus på att öka närvaron för de elever som ingår i projektet samt att öka behörigheten till gymnasiet. För att lyckas med detta så är det fortsatt viktigt att bygga relationer med eleverna samt att ha regelbundna coachande samtal. Att sätta samman bra statistik när det gäller meritvärde samt närvaroprocent kommer bli viktigt för att se vilka elever vi har lyckats att påverka och nå med en förändring. Ett sätt att säkerställa att vi arbetar på rätt sätt. Vi kommer vara fortsatt fokuserade på individperspektivet och hitta bästa lösning för varje elev. Vi kommer även lägga mer fokus på de horisontella målen, jämställdhet och inkludering. Efter utbildningsdagarna i Stockholm så fick vi bra input för hur vi ska lägga till det intersektionella perspektivet, där det är att vara medveten om och hur olika typer av stöd erbjuds olika elever och huruvida detta leder till lika förutsättningar att lyckas i skolan. Vi ska titta på om det finns diskriminerande strukturer och hur de kan förebyggas. Vi kommer att se över elevunderlaget (projekteleverna) och byta ut och lägga till fler elever. Vi kommer att ha en motiverande föreläsning med Petter och även ha ett läsprojekt kring hans bok för att motivera svaga läsare.
På vilket sätt har er verksamhet/organisation påverkats av projektet under projekttiden, kan ni se förändringar/förbättringar?: 
En stor faktor för arbetet i verkstäderna Högsby/Mönsterås och Oskarshamn är att vi kom igång sent på hösten. Det har gjort att uppstartsarbetet med att sätta rutiner, hitta personal, skapa nya strukturer och arbetssätt har tagit längre tid än beräknat. Dock har ambitionen varit hög och behovet på skolorna stort. Nu efter 3-4 mån då vi varit igång börjar det sätta sig och arbetet flyter på lite smidigare. Dock har ej målet med antal elever som ska nås ej följts. Detta kommer ge sig under våren. Samarbetet mellan Oskarshamn och Högsby/Mönsterås på verkstadsnivå har varit utvecklande och kommer att ännu mer vara en framgångsfaktor under våren. Även att vi nu har koll på alla strukturer och rutiner kring projektet gör att mer fokus kan göras på fler delar i arbetet med eleverna. I Oskarshamn har verksamheten blivit bättre på många sätt! Vi lärare har ändrat vårt sätt att planera och strukturera ämnesrester/omprov/stöttning/klassresurs och samarbetet gynnar alla parter.

Målgrupp

Vilken/vilka målgrupp/er har ni arbetet med under projekttiden? : 
Vår målgrupp är elever i årskurs nio som fyllt 15 år. Vi har valt att styra det till hälften flickor och hälften pojkar, ca 30 elever totalt i Oskarshamn/Högsby/Mönsterås.

Horisontella

Redogör för hur ni konkret har arbetat med jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering i projektet.: 
Även detta har vi skjutit på pga den sena starten i projektet och kommer läggas fokus på under våren. Dock finns material insamlat som vi kommer kunna analysera utifrån de tre perspektiven och titta på i efterhand. Det vi redan gör är att bland projekteleverna finns båda könen och även elever med funktionsnedsättningar. Vi är flera speciallärare inblandade som är insatta i olika slags funktionsnedsättningar och har strategier för att kunna hjälpa till på olika sätt. Vi som arbetar med eleverna är av olika kön och i olika åldrar.
Beskriv hur det intersektionella perspektivet bidragit i projektverksamheten.: 
Under första halvan av projektet har inte det intersektionella perspektivet varit i fokus för verksamheten. Nu när arbetet är igång så kommer vi lägga in större fokus på fler delar. Utbildningsdagarna i Stockholm hos SKL var väldigt givande i just detta och det finns flera ideer som vi tänker pröva. Tex. att sätta fokus på valet av gymnasieutbildning och hur vi motiverar eleverna i deras val, finns det en osynlig påverkan här om vad som passar tjejer respektive killar. Även vilka förväntningar vi har på eleverna utifrån kön kommer ses över samt vilka lösningar som erbjuds för individuella anpassningar i skolan. Finns det diskrimineringsfaktorer på skolan som vi kan synliggöra utifrån arbetet med eleverna....
Beskriv eventuella hinder/problem på individ och organisationsnivå.: 
Ett hinder har varit att projektverkstaden har varit sen i starten, vilket gjort att arbetet först nu på våren börjar ta form. En tanke är att se över resurserna för att optimera arbetet den tid som är kvar. Idag är en coach på tre olika skolor med relativt stort avstånd mellan. De har gjort att verksamheten inte alltid varit optimal då elever kan vara borta och ej kontaktbara de dagar man är på just den skolan. En annan sak är att arbetssätten och vad som är möjligt att göra ser väldigt olika ut på de fyra skolor som är kopplade till verkstaden. Ett annat problem har varit medfinansieringen, dels att vi startade sent på året och dels då det varit missförstånd över hur dessa timmar ska redovisas och vilka som ska ingå. Detta har vid ett utbildningstillfälle klargjorts och förhoppningsvis kommer en tydlig förbättring ske. Ibland är det svårt att få tid att samplanera med de olika ämneslärarna och varandra inom projektet. Alla vill dock väl och kämpar med att samarbetet ska fungera så bra som möjligt.

Strategi

Finns det någon strategi för implementering av er verksamhet och i så fall hur följs den? : 
Det finns en början till plan på två utav skolorna, där tanken är att arbetssättet ska fortsätta inom den ordinarie verksamheten. Detta är dock på planeringsstadiet och kommer att arbetas med under nästa läsår.
Vad talar för och emot en implementering av er verksamhet vid rapporteringstillfället?: 
Talar för är att de två rektorer som vill fortsätta med projektet är väldigt positiva och att de tänker avsätta personal och tid för att efter avslutat projekt för fortsätt arbete. Emot talar ekonomi och möjligheten till att hitta lämplig personal som är kompetent och positiv till att arbeta med detta. Generellt handlar det om att vi inte har varit med i projektet så länge än och behöver tid till att utvärdera och planera tillsammans.

Avvikelser

Har det gjorts någon förändring i mål, metod, målgrupp eller i genomförda eller planerade aktiviteter?: 
Det har inte gjorts några större ändringar än att de horisontella målen har lagts till nu under våren. Metodvalet har ju varit individ-prövat och kommer fortsätta vara så, målgruppen ligger fast och de aktiviteter vi planerat kommer genomföras. Den stora förändringen som kommer framöver är att eleverna i årskurs 9 kommer att få föreläsningen av Petter som kan kopplas till kunskapskraven i svenskämnet. Utöver det så är vår förhoppning att han kommer att fungera som motivator för alla elever.
Gäller projekt: 
Plug In 2.0 Oskarshamn-Mönsterås-Högsby - höja elevernas kompetens & behörighet