Du är här

Individ och helhet – coaching för att förebygga avbrott

Projektet Mönsterby: Individ och helhet – coaching för att förebygga avbrott representerar exempel på utveckling av det kommunala informationsansvaret (KIA) i region Kalmar-södra Småland. Projektet omfattade två kommunala gymnasieskolor i Mönsterås och Högsby som samarbetade kring utvecklingen av det kommunala informationsansvaret (KIA). En ungdomscoach anställdes på heltid för att utföra uppdraget.

Sections

Syfte

I Mönsterås har ansvaret för KIA tidigare varit förlagt till skolan och delegerats till studie- och yrkesvägledaren på gymnasieskolan, medan arbetet i Högsby kommun inbegripits i socialtjänstens uppgifter.

Coachen och ledningen på skolorna var från start överens om att det fanns ett behov av att utveckla den aktiva uppföljningen inom KIA för att hitta fler och alternativa vägar att möta och stötta de unga som avbrutit sina studier och som man tidigare haft svårt att nå. Ledning och personal upplevde även att det fanns ett behov av ett utökat stöd av motivationshöjande karaktär bland grupper av elever i gymnasieskolan för att förbättra deras förutsättningar att nå sina mål inom utbildningsstrukturerna. Ungdomscoachens arbetsformer växte fram utifrån de behov som har identifierats bland personal och elever.

Målgrupp

Initialt fokuserades uppdraget kring de elever som gjort studieavbrott eller var i riskzonen för att avbryta sina studier. Detta i kombination med ett riktat stöd för elever på introduktionsprogrammen (IM) samt vård- och omsorgsprogrammet (VO) på Mönsteråsgymnasiet, där personalen upplevde att det största behovet av extra insatser fanns. Coachen fanns dock tillgänglig som ett utökat stöd för alla elever, oavsett program.

Sammanlagt träffade coachen cirka 100 ungdomar i och utanför skolan. Vissa ungdomar träffade coachen kontinuerligt under ett år sedan projektstart. Coachen mötte cirka fem ungdomar varje vecka och ytterligare cirka 15 ungdomar hade regelbundna träffar med något längre mellanrum. Cirka 30 ungdomar hade regelbundna insatser varje månad.

Arbetssätt

Beroende på vilka individuella behov som fanns samt om ungdomarna var inskrivna i skolan eller omfattades av KIA, erhölls olika former av stöd. Vissa ungdomar träffade coachen regelbundet under en längre period, medan andra endast varit i behov av en kortare insats såsom vägledning eller lotsning vidare till andra aktörer såsom socialtjänst, arbetsförmedling eller barn-och ungdomspsykiatrin.

För de elever som befann sig i inom gymnasieskolans strukturer omfattade de förebyggande stödinsatserna:

 • Motiverande samtal (framtid och livssituation).
 • Coachning
 • Strukturstöd kring studier, skolarbete och livssituation.
 • Socialt riktat samtalsstöd kring exempelvis kamratrelationer.
 • Vägledning
 • Lotsning till andra typer av stöd/aktörer.

De ungdomar som avbrutit sina studier och befinner sig utanför skolstrukturen har tagit del av en större variation av insatser utifrån behov och önskemål.

Resultat

Projektet har resulterat i en mängd förändringar i arbetet kring de unga i kommunerna, såsom kartläggningar utifrån vilka verksamheten kan utformas och utvecklas, nya rutiner samt förändrade arbetssätt och metoder för att arbeta möta fler och mer varierade behov hos ungdomarna i skolan och inom KIA.

I och med den nya funktionen, ungdomscoachen och utvecklingen av den aktiva uppföljningen, fångas nu de unga upp som tidigare riskerat att inte få tillgång av olika typer av insatser i sina kommuner; unga som lämnat skolan utan fullföljda gymnasiestudier och som på egen hand inte förmår ta sig vidare till studier eller arbete. Förutsättningarna för unga att ta ett steg närmare studier eller erhålla arbete har förbättrats. Det har även skett en tydlig utveckling i arbetssätten kring de unga som är inskrivna i gymnasieskolan och är i behov av motivationshöjande insatser.

Resultaten omfattar sammanfattningsvis följande delar:

 • Utökade kunskaper om stödbehov bland elever som ej uppfyllt målen i åk 9.
 • Förstärkta identifieringsprocesser av elever i behov av stöd.
 • Förstärkta rutiner och arbetssätt kring elever i behov av stöd.
 • Förbättrade möjligheter för unga att fullfölja sina studier genom en utökad repertoar av stödinsatser.
 • Utveckling av samverkansprocesser kring elever/unga i behov av stöd.
 • Utökade och förbättrade rutiner och arbetssätt kring unga som avbrutit sina studier genom aktiv uppföljning och ungdomscoachens stödinsatser.

Ungdomscoachens arbete rapporteras ha gett ett mycket positivt gensvar såväl hos ungdomar utanför skolstrukturerna som hos elever i gymnasieskolan. De unga som varit i kontakt med coachen beskriver att hen har varit ett viktigt stöd i deras progression på olika sätt. Arbetet har även uppfattats som värdefullt av ledning och den personal som samarbetat med coachen på olika sätt. De som intervjuats är överens om att coachen fyller en funktion som lärare och annan skolpersonal praktiskt har svårt att organisera och hinna med och som skiljer sig tydligt från pedagogernas och andra personalgruppers uppdrag och funktioner. Coachen beskrivs som ett viktigt komplement till övrig personal i skolan genom fler metoder och arbetssätt, fler arenor för möten med eleverna samt fler perspektiv på ungdomarna och deras behov.

Framgångsfaktorer

De återkommande framgångsfaktorer som framkom under intervjuer med personal och ungdomar i projektet, samt annan dokumentation, berör coachens bemötande, kompetens, funktion, förhållningssätt, metoder och aktiviteter samt samverkan. De involverar därför såväl organisatoriska förutsättningar som arbetssätt. De viktigaste faktorerna kan beskrivas utifrån följande centrala teman:

 • Betoning på relationellt arbete, bemötande och förhållningssätt.
 • Coachens kompetens, egenskaper och förhållningssätt samt neutrala position.
 • Ett holistiskt, elevcentrerat perspektiv i utformningen av insatser som utgår från individens livssituation och välbefinnande, såväl som studier/arbete.
 • Samverkan med viktiga aktörer i utformning av insatser.
 • Kontinuerlig uppföljning, återkoppling och kontakt.
 • Flexibilitet i mötet med individen och i organisationen.

Section Titles

Syfte
Målgrupp
Arbetssätt
Resultat
Framgångsfaktorer