Du är här

Fallstudier

Vad fungerar i arbetet med att motverka studieavbrott och vilka är villkoren som gör det möjligt för att alla elever ska kunna stanna kvar i skolan och göra framsteg? Det är ett par av grundfrågorna i de fallstudier som PlugInnovation nu genomför inom Plug In. Syftet är att beskriva mer i detalj hur olika förebyggande insatser i skolan och andra verksamheter praktiskt utformas och fungerar, belysa varför insatserna upplevs fungera samt lyfta fram de mest centrala verksamma dimensionerna i arbetet. Fallstudierna ska bidra till en systematisering av viktiga kunskaper och erfarenheter som sedan kan ligga till grund för utveckling och spridning av olika former av kunskap för olika aktörer och beslutsfattare som är intresserade av frågan kring att motverka studieavbrott.
 

Lund
Plug In i Lund drivs via verksamheten ComUng (ett samordningscenter med aktörer från kultur- och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen och Arbetsförmedlingen) som arbetar med att fånga upp unga som varken arbetar eller studerar och stötta dem att närma sig...
Projektverkstad:
Plug In Lund
Sandviken
Inom projektet Första Steget arbetar personal från kommunens arbetsmarknadsenhet (LOK-center) i samverkan med den lokala gymnasieskolan för att stötta ungdomar på IM-programmen med olika former av motivationshöjande insatser och stöd för att närma sig arbetsmarknaden såsom kunskaper om den lokala...
Projektverkstad:
Första Steget
Västervik
Plug In-projektet i Västervik handlar om att dels utveckla det förebyggande arbetet för att motverka att elever lämnar sina studier, och dels fånga upp unga som inte är i studier eller annan sysselsättning och stötta dem tillbaka till studier eller närma sig arbetsmarknaden. Projektet ingår som ett...
Projektverkstad:
Coaching
Mörsil
På Mörsils skola i Åre kommun har personalen sedan hösten 2015, under ledning av Angelica Faktus, arbetat med att utveckla det förebyggande arbetet och stötta fler elever att klara sina studier. tydliga resultat syns redan ett år in i projektet, både i form av ökad behörighet till gymnasiets...
Projektverkstad:
Plug In 2.0
Göteborg
I Göteborg drivs ett Plug In-projekt som erbjuder insatser kring motivationshöjande samtal och vuxenstöd. Stödet innebär att genom förtroendefulla relationer bemöta elevens situation där denne befinner sig. Beroende på elevens individuella behov erbjuds bland annat hjälp med att kontakta olika...
Söderköping
På Ramunderskolan i Söderköping drivs ett Plug In-projekt där syftet är att elevernas meritvärde ska öka och att pojkarnas meritvärde ska närma sig flickornas. För att lyckas med detta ska alla elever med en oroande frånvaro nås av insatser och omfattas av en handlingsplan. Rutiner för att fånga...
Projektverkstad:
Närvaro - Plug In
Vännäs
På Språkcentrum på Liljaskolan i Vännäs drivs ett Plug In-projekt som har till syfte att individanpassa undervisningen och tillgodose behovet av extra stöd till nyanlända elever när det gäller det svenska språket. Eleverna följer ordinarie undervisning, men vid hål i schemat erbjuds de timmar på...
Projektverkstad:
Realize Vännäs

Under första omgången av Plug In, som avslutades i juni 2015, genomfördes 10 fallstudier för att lyfta centrala framgångsfaktorer i arbetet med att motverka studieavbrott. Dessa faktorer ligger nu till grund för det vidare arbetet inom Plug In 2.0.  Ta del av rapporterna från dessa studier nedan.

Partille
Plug In Partille – Porten i Göteborgsregionen representerar exempel på utveckling av arbete med ungdomar som avbrutit sina studier samt en utveckling av det kommunala informationsansvaret (KIA). Ett multikompetent team bildades för att utföra arbetet och bemanna verksamheten. Teamet leddes av projektledaren och bestod av jobbcoach, fältassistent, socialsekreterare, fritidsledare, arbetsförmedlare, kurator och studie- och yrkesvägledare.
Ljungby
Plug In Ljungby representerar exempel i regionen Kalmar-södra Småland på utveckling av förebyggande arbete för att motverka studieavbrott i gymnasieskolan. Projektet bestod av flera delar: Ett nytt resurscentrum som var öppet för alla elever, förstärkt studie- och yrkesvägledning för alla elever i årskurs 1 samt en coach med uppgift att fånga upp och arbeta förebyggande med de elever som riskerat att avbryta sina studier på grund av frånvaro.
Härryda
Plug In Härryda – Utökad mentorskap och coachning representerar exempel i Göteborgsregionen på utveckling av förebyggande arbete för att motverka studieavbrott i gymnasieskolan. Projektet bestod av en utveckling av mentorskapsarbetet på kommunens gymnasieskola för att fånga upp och arbeta förebyggande med de elever i som riskerat att avbryta sina studier. Detta genom utökad tid och ett mer styrt innehåll av mentorstiden.
Söderköping
Plug In Söderköping representerar exempel i region Östsam på utveckling av förebyggande arbete för att motverka studieavbrott. Organisatoriska förändringar har genomförts genom förstärkning av specialpedagoginsatser och mentorskap. Därtill har elevnära arbetslag utformats och undervisningen utvecklats genom formativa arbetssätt, kollegialt lärande samt att synliggöra lärandet.
Alingsås
Plug In Alingsås representerar exempel i Göteborgsregionen på dels utveckling av arbete med ungdomar som avbrutit sina studier, dels en utveckling av det kommunala informationsansvaret (KIA). Möjligheten var ett samverkansprojekt med representanter från Utbildningsförvaltningen, Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen samt Kultur- och fritidsförvaltningen.
Skellefteå
Plug In Skellefteå – Första Rummet representerar exempel i region Västerbotten när det gäller utveckling av det förebyggande arbetet för unga som riskerar att göra avbrott, men omfattar även unga som är på väg tillbaka till studier och sysselsättning och har befunnit sig utanför skolstrukturen. Verksamheten består av två inriktningar: Första Rummet Individ och Första Rummet Grupp.
Krokom
Plug In Krokom representerar exempel i region Jämtland på utveckling av det kommunala informationsansvaret (KIA) kring unga som gjort studieavbrott. Intensivkurser om 10 veckor utformades och kontinuerlig studiecoachning erbjöds för de deltagare som återgått till studier. Arbetet utfördes av en projektledare och coach, anställd inom Arbetsmarknadsenheten (AME) samt två studie-och yrkesvägledare.
Strömsund
Plug In Strömsund i region Jämtland representerar exempel på förebyggande arbete för elever som riskerar att göra avbrott. En elevcoach arbetade förebyggande med de elever i kommunens gymnasieskola som riskerade att avbryta sina studier. Projektet inkluderade även förstärkning av studie- och yrkesvägledning samt utökade möjligheter till studiestöd genom ett studierum som är bemannat vissa fasta tider.
Mönsterås
Projektet Mönsterby: Individ och helhet – coaching för att förebygga avbrott representerar exempel på utveckling av det kommunala informationsansvaret (KIA) i region Kalmar-södra Småland. Projektet omfattade två kommunala gymnasieskolor i Mönsterås och Högsby som samarbetade kring utvecklingen av det kommunala informationsansvaret (KIA). En ungdomscoach anställdes på heltid för att utföra uppdraget.
Valdemarsvik
Plug In Valdemarsvik – Aktiv Uppföljning representerar exempel på utvecklingsarbete inom det kommunala informationsansvaret (KIA) i regionen Östsam. De ungdomar som arbetet riktades till var dock fortfarande inskrivna i gymnasieskolan. Detta då Plug In i region Östsam inte omfattade delprojekt som involverade unga som har gjort studieavbrott och befinner sig utanför skolan. Projektverkstaden bestod av en ny funktion i form av en ungdomscoach från kommunen, som arbetade förebyggande med de elever i gymnasieskolan som bedömdes vara i riskzon för att avbryta sina studier på grund av frånvaro.