Du är här

Varför har vi dålig koll på vilka de här eleverna är?

Trots kunskap om hur elever i riskzon kan identifieras i skolan saknas ofta strukturer, rutiner och ett systematiskt arbete för att fånga upp riskindikatorerna och utforma lämpliga insatser för att adressera dem. Studier av Skolverket har exempelvis visat att skolor ofta saknar en systematik i arbetet med att registrera och följa upp frånvaro och främja närvaro, och flertalet kommuner och regioner saknar IT-verktyg som samlar information om de ungdomar som avbryter sina studier och står utanför gymnasieskolan, samt uppföljning av insatserna som görs för de dem.

Bristen på rutiner och systematik kring identifiering av elever i riskzonen, samt studieavbrott innebär dels att de tidiga varningssignaler som är viktiga för att kunna utforma tidiga insatser uteblir, men även att underlaget på regional och lokal nivå som nationell avbrottsstatistik baseras på är av olika kvalitet.

Den nationella statistik som finns har en stor eftersläpning i tid, och kan därför inte fungera som ett konkret underlag i planering av insatser. Erfarenheter inom projektet Plug In visar att utvecklingen av rutiner och system kring identifiering av riskindikatorer och avbrotssrelaterad information är det första steget som en aktör behöver ta för att kunna planera ett verksamt förebyggande arbete.

Inom PlugInnovation har en prototyp av ett statistikverktyg utvecklats som visar hur man genom systematisk datainsamling och moderna IT-verktyg kan ta fram realtidsstatistik som kan fungera som ett arbetsredskap och beslutsunderlag i arbetet med att förhindra studieavbrott och följa upp genomförda insatser. Genom en kartläggning i de regioner som medverkat i projektet har riktlinjer tagits fram för hur en region eller kommun kan skapa motsvarande statistikverktyg och vad som krävs i form av IT-system och data.

Mer information och möjlighet att testa prototypen finns här.