Du är här

Varför är det här viktigt?

Det behövs ofta många olika professioners kompetens för att stötta elever som befinner sig i komplexa situationer att fullfölja, eller återuppta, sina studier och det finns en rad olika resurser som samhället förfogar över. Dock upplever ofta professionella att det är en utmaning att samordna resurserna och arbetet på ett produktivt sätt till gagn för individen. Det finns i regel olika krav på myndigheter, och kommuner att samverka kring utsatta unga, men det saknas ofta en generell, tydlig struktur, formaliserade rutiner, former och innehåll för samverkan, vilket riskerar försvåra för arbetet med att utforma lämpliga insatser för individer samt säkerställa en likvärdighet i arbetet med de unga inom kommunen såväl som mellan kommunerna i landet. 

Från de ungas perspektiv är samverkan ofta avgörande för att de ska kunna tillgodogöra sig olika former av stöd. Alla olika professionella kontakter kan kännas överväldigande för de unga och deras föräldrar, och särskilt utmanande för de som har en komplex skolbakgrund, eller funktionsnedsättningar av olika slag.

Inom projektet har samverkan har varit särskilt centralt för de verksamheter som arbetat med ungdomar som redan har avbrutit sina studier och ska stöttas att återvända till studier, arbete eller annan sysselsättning, men även inom skolan har det framträtt som en central framgångsfaktor. 

En viktig del av samverkan på individnivå har handlat om att skapa en sammanhållen process kring elever/de unga som uppvisar riskfaktorer och är i behov av stöd från många olika professionella. Inom skolan har det berört främst samverkan mellan exempelvis elevhälsan, ämneslärare, mentorer, resurslärare, samt andra aktörer vid behov. För de projekt som arbetat med unga som avbrutit sina studier har arbetet omfattat utformningen av samverkan mellan olika förvaltningar i kommunen, landstinget och andra aktörer ex. socialförvaltning, utbildningsförvaltning, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsenheter m.m.

Category: