Du är här

Varför är det här viktigt?

Forskningen visar att en gemensam framträdande riskfaktor bland elever som riskerar att avbryta sina studier är att de har en svag skolanknytning, vilket kan skönjas i elevernas nivå av involvering eller distansering till skolan, utbildningen och i sitt skolarbete. Att stärka elevers involvering är en nyckelfaktor i arbetet med påverka elevers förutsättningar att fullfölja sina studier.

Begreppet omfattar flera olika dimensioner av involvering som alla påverkar elevers förutsättningar att fullfölja sina studier. De omfattar:

  • Akademiska resultat.
  • Beteende såsom närvaro, aktivitet på lektioner och slutförande av uppgifter och läxor.
  • Kognitiva delar som elevers förmåga att reglera sina lärandeprocesser, problemlösningsförmågor och hur de uppfattar kopplingarna mellan studier och sina framtida mål.
  • Psykologiska och affektiva dimensioner som handlar om hur eleven värderar utbildning i stort samt känner att hen ingår i ett socialt sammanhang och har fungerande positiva relationer med lärare och jämnåriga i skolan.

Att stärka elevers skolanknytning handlar sålunda om att stötta elever att vara närvarande och aktiva i skolarbetet och att klara studierna, att stärka kopplingarna mellan studierna och övriga delar av elevernas liv samt att skapa en trygg miljö som präglas av positiva relationer. De faktorer som riskerar att påverka elevernas engagemang och involvering med skolarbetet omfattar både individuella och strukturella faktorer såväl som faktorer relaterade till utbildningssystem, läroplaner, kursplaner samt faktorer i skolan.

Personalens kompetens, arbetssätt och resurser att utreda och möta elevers olika behov relaterade till exempelvis funktionsnedsättningar av olika slag, läs- och skrivsvårigheter, fysisk eller psykisk ohälsa, social utsatthet eller svaga kunskaper i svenska är avgörande.

Category: