Du är här

Varför är det här viktigt?

En svag skolanknytning är en framträdande riskfaktor bland elever som riskerar att avbryta sina studier. Begreppet skolanknytning kan skönjas i elevernas nivå av involvering eller distansering till utbildning, skolan och sitt skolarbete och omfattar både akademiska resultat, beteende, kognitiva- samt psykologiska och affektiva dimensioner. Viktiga indikatorer att uppmärksamma omfattar exempelvis närvaro, aktivitetsnivå på lektioner, fullföljande av uppgifter, akademiska resultat, men även hur elever ser kopplingen mellan studierna och sina framtida mål, värdet med utbildning i stort och om de har positiva relationer med vuxna och kamrater i skolan.

Elever med en svag skolanknytning befinner sig ofta i utkanten av skolkontexten eller utanför den. Många av dem har en historik av låga resultat, låg närvaro och många negativa upplevelser och "skolmisslyckanden" bakom sig. Flera svenska studier under de senaste åren lyfter även fram en stor social utsatthet som en framträdande faktor. Inom projektet har de verksamheter som arbetat med att fånga upp unga som avbrutit sin studier inom det kommunala informationsansvaret (KIA, nu KAA) rapporterat att många av de unga befinner sig i komplexa situationer och är i behov av en bred repertoar av insatser. Det är inte ovanligt att de unga har utvecklat en psykisk ohälsa. 

Det innebär att för att vuxna i skolan, eller utanför, ska kunna nå ungdomarna behöver man tänka fritt och mindre traditionsbundet. Det gäller i arbetet med att skapa arenor för kontakt som i arbetet med att stötta dem att återuppta sitt skolarbete, öka sin närvaro, närma sig studier och/eller delta i ett socialt sammanhang. Det kan exempelvis handla om att utforma nya strukturer, funktioner, strategier och metoder för att bygga förtroendefulla relationer, adressera de ungas välbefinnande och involvera dem i lärande, eller anpassa verksamheten för att möjliggöra för elever att studera ett mindre antal ämnen eller blockläsa i en takt som bättre passar dem.  Personal och unga i de projekt som fokuserat på utveckling av KIA-verksamhet beskriver möjligheterna att utforma flexibla individuella lösningar som en avgörande faktor. Dels i arbetet med att fånga upp de unga på inom olika forum såsom sociala medier, föreningsliv, ungdomsgårdar och arenor där de unga rör sig, och dels i arbetet med att hitta verksamma sätt att stötta de unga vidare till sysselsättning. 

 

 

 

Category: