Du är här

Varför är det här viktigt?

Vikten av stabila förtroendefulla relationer för elevers lärande har uppmärksammats under en längre tid i den pedagogiska forskningen. Studier visar bland annat på betydelsen av att eleverna känner sig sedda och uppmärksammade som individer med sina olika intressen och egenskaper, och att relationerna mellan de vuxna i skolan och elever präglas av förtroende, tillit, respekt och medkänsla. Under de senaste åren har flera större, signifikanta studier belyst hur "meningsfull" utbildning är tätt sammankopplad med det relationella arbetet i klassrummer och på skolan. Ett exempel på detta är John Hatties stora metastudie Visible Learning från 2009.

Ett medvetet arbete med att skapa förtroendefulla och positiva relationer mellan elever, lärare och andra vuxna på skolan påverkar elevers förutsättningar att klara skolarbetet på olika sätt. Många studier pekar på vikten av att fokusera på de relationella aspekterna av undervisningen för att främja lärandet då dessa är tätt sammankopplade med elevers välbefinnande och motivation. Bemötande och förhållningssätt är särskilt betydelsefullt i samspelet med elever som har en komplex skolbakgrund. Det är avgörande för att elever ska komma till skolan, delta i undervisningen och för att olika stödinsatser ska vara verksamma. En relation som präglas av tillit, där lärare och andra vuxna visar förtroende, intresse, respekt och omsorg för eleverna och deras välbefinnande och lyssnar till deras åsikter och tankar, är en förutsättning för att de ska känna sig sedda, bekräftade, delaktiga och trygga i skolsituationen och sitt lärande, ett arbete som kräver tid och utrymme. Även relationer till klasskamrater och andra elever och möjligheten att ingå i ett positivt socialt sammanhang är viktiga faktorer som påverkar studieavbrottsrisken. 

Inom projektet har skolor fokuserat på att utveckla det relationella arbetet med elever genom att exempelvis stärka mentorskapsarbetet i form av utökad kontakttid, med hjälp av elevcoacher eller andra resurspersoner. Arbetet har också omfattat utveckling av strategier, förhållningssätt och verktyg att använda i mötet med elever. Det som beskrivs som verksamt är ett coachande, salutogent förhållningssätt samt motiverande samtal (MI) som ett verktyg i samtalen med elever.

Category: