Du är här

Varför är det här viktigt?

Inom ramen för de djupstudier som genomförts inom ramen för Plug In har uppföljningsprocesser identifierats som en framträdande framgångsfaktor, både inom skolan och det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Ett aktivt uppföljningsarbete inom organisationen beskrivs som en förutsättning för att kunna utforma rätt insatser i rätt tid och säkerställa att inga unga "ramlar mellan stolarna". Inom skolan handlar det om att ha system, rutiner och tydliga handlingsplaner på plats för att följa elevernas progression och helhetsutveckling när det gäller närvaro, skolresultat, och helhetssituation såsom socialt, fysiskt och psykiskt välbefinnande. Ledning och skolpersonal menar att "koll" på läget är en nödvändig förutsättning för att kunna identifiera behovsmönster och utvecklingsområden för individer såväl som för organisationen i stort. Även för de som arbetar med att fånga upp unga som avbrutit sina studier inom KAA (dåvarande KIA), beskrivs fungerande uppföljningssystem i samverkan med andra aktörer i kommunen som avgörande, eftersom dessa unga kan vara svåra att lokalisera och komma i kontakt med. Många av dem befinner sig dessutom i komplexa situationer.

Uppföljning uppfattas även ha stor betydelse på individnivå. I samspelet med elever och unga beskrivs en tät och kontinuerlig uppföljning fungera dels som ett verktyg för att synliggöra elevernas/de ungas progression, men även som en motivationshöjande insats. Personal och ungdomar i de olika delprojekten inom Plug In beskriver att det kontinuerliga uppföljningsarbetet i sig, i form av exempelvis personliga samtal och möten, SMS eller annan respons, fungerar som en effektiv insats förutsatt att ungdomen är delaktig i processen och att de mål som utformas upplevs vara relevanta, tydliga och uppnåbara. Det uppfattas även fylla en viktig relationsskapande dimension. 

Personal i skolan, såväl som inom KIA beskriver att regelbundna, täta avstämningar fungerar motivationshöjande genom att öka elevernas delaktighet i lärandet och skolarbetet, men även genom att de framsteg som görs synliggörs tydligt. Arbetet uppfattas även bidra till att elever utvecklar en större självkännedom, en stärkt självkänsla och självförtroende. Detta under förutsättning att den strukturerade målsättnings- och uppföljningsprocessen även tydligt fokuserar på att lyfta fram och utforska elevernas förmågor, färdigheter, styrkor och egna intressen ur ett brett perspektiv. Uppföljningsarbetet beskrivs även utgör en viktig komponent i det relationella arbetet där de regelbundna avstämningarna utgör en grund för att förtroende och tillit ska utvecklas. De bidrar till att de unga upplever att de blir sedda och lyssnade till. Många möten och samtal över tid ger möjligheter för de unga och personal att lära känna varandra och etablera positiva, förtroendefulla relationer.