Du är här

Vad kan samverkan leda till?

Inom Plug In projektet beskrivs samverkan som en framträdande framgångsfaktor. De som deltagit i projektet menar att samverkan har underlättat och förbättrat arbetet kring de unga på många olika sätt. Genom att tydliggöra ansvarsområden och gränser mellan olika funktioner, aktörer och professionella har exempelvis samvekan reducerat risken att elever/unga hamnar mellan stolarna, det har skapat ”strukturer som bär”. Det har också bidragit till att kvaliteten i arbetet kring de unga förstärkts. I samband med det har särskilt det multikompetenta teamet lyfts fram som en produktiv metod för att arbeta med unga i riskzonen, då det involverar många kompetenser i arbetet som tillsammans kan skapa en tydligare helhetsbild över individens situation. Teamarbetet beskrivs öka förutsättningarna för att personalen kan göra rätt bedömningar av de ungas behov och teamet kan även i egenskap av sina olika perspektiv och förankring i olika verksamheter bredda repertoaren av tillgängliga insatser. Samarbete i team rapporteras bidra till en ökad samsyn kring de ungas behov, målen för arbetet och lämpliga insatser och samordningen av dessa, vilket uppfattas vara en centralt i arbetet med att stötta ungdomarna på ett effektivt sätt. 

Särskilt produktivt beskrivs samverkan vara om det samordnas genom en coach eller koordinator som tar huvudansvar för kontakterna med den enskilda eleven/ungdomen. Funktionerna kan liknas vid ”case management” som förekommer inom vården, och innebär att en professionell tar ansvar för att samordna alla kontakter, information och insatser. På flera skolor har exmepelvis elevcoacher anställts som har en tydlig samordnande funktion. De bygger en relation med eleverna och fungerar sedan som ”spindeln i nätet” gentemot dessa och familjen. Förutom att samordna information, kunskap och olika insatser, fungerar även coacherna som ett stöd för eleverna på olika områden. Det kan handla om strukturstöd, praktiskt vardagsstöd och lotsning, men framför allt genom professionell coachning som stöttar de unga att formulera mål och utforska förmågor och färdigheter som sedan kontinuerligt följs upp för att synliggöra deras progression och utveckling.

De ungdomar som deltagit i projektet, både inom utanför skolstrukturerna, menar att coacherna och koordinatorerna varit mycket betydelsefulla för deras utveckling. De menar att det professionella stödet från en trygg vuxen som de känner förtroende för medfört att de orkat ta sig an utmaningar med skolan och skolarbetet och i vardagen. Det som framhålls särskilt är att coacherna/koordinatorerna har kunnat erbjuda ett flexibelt stöd i form av tid och plats utifrån individernas behov och att det funnits ett tydligt helhetsperspektiv i arbetet med fokus på elevens/den unges livssituation och välbefinnande i stort. Även coachernas kompetens lyfts fram som en viktig faktor. Det handlar om både formella och informella kompetenser. Framför allt framhålls kunskaper om unga i riskzonen, erfarenhet av att arbeta med dem och engagemang för gruppen som centralt, samt coachernas förmåga att bemöta och coacha dem. För de som verkar inom skolan handlar det om kunskap om skolan, dess organisation och uppdrag, samt andra funktioner i samhället i stort för att kunna lotsa till rätt instans utifrån individernas behov. 

Förutom olika positiva effekter för de unga rapporteras samverkan även medföra fördelar för personalen som menar att de upplever att samarbetet gör att de känner sig stärkta i sitt uppdrag på olika sätt. Mentorer i skolan beskriver exempelvis att upplevelsen av att dela ansvaret kring eleverna med en coach har varit mycket positivt professionellt såväl som psykologiskt och emotionellt.

Category: