Du är här

Region Gävleborg

Region Gävleborg gick in i projektet i slutet av 2015 och fokuserar på förebyggande arbete i gymnasieskolan. Detta efter att regional samordning och ledarskap kring området efterfrågats då en förstudie kring utanförskap bland unga och utrikes födda pekat på behovet av insatser för att motverka skolavbrott och öka ungas tilltro till sin egen förmåga.

Skola och utbildning är en prioriterad fråga i regionen och i synnerhet genomströmningen på gymnasiet. Regionen driver även tillsammans med sina kommuner ESF-projektet Ung i Gävleborg för ungdomar som varken arbetar eller studerar.

Ett individcentrerat arbetssätt är grunden i samtliga projektverkstäder, där samverkan, samordning och coaching är grundbultar. Målet är att öka andelen behöriga till nationella program (IM) samt minska antalet som gör studieavbrott. Genom verksamheten i Plug In 2.0 i Gävleborg kommer genomlysning och utveckling av rutiner för uppföljning utarbetas för att säkerställa ett långsiktigt och hållbart arbetssätt även efter Plug In.

johnny sandgren, 076-1126291
Linda Caldeman,
Lasse Mårtensson, 0650-19770, 0730-81 97 30