Du är här

Koll och uppföljning i organisationen

Ett avgörande första steg för att kunna motverka studieavbrott är att i organisationen ha koll på de faktorer som indikerar att elever på olika sätt börjat distansera sig från lärandet och skolan. Några av de viktigaste indikatorerna att uppmärksamma är skolresultat, frånvaro, sena ankomster, elevernas involvering med skolarbetet i och utanför klassrummet samt den sociala situationen- relationerna till vuxna och kamrater i organisationen. Även andra faktorer såsom elevers förmåga till självreglering, problemlösning, hur de upplever kopplingarna mellan sina studier och framtida mål samt psykologiska faktorer som hur elever värderar skola och utbildning påverkar risken för att elever ska avbryta sina studier.

I de fallstudier som genomförts inom Plug In beskrivs fokus på kartläggning och en tät uppföljning av riskindikatorer som helt centralt för att kunna bedriva ett proaktivt förebyggande arbete. Det som lyfts fram är vikten av att man i organisationen har en samsyn kring riskindikatorer, lättillgängliga system för att fånga upp dessa samt tydliga rutiner för uppföljning av elevernas progression.

När riskfaktorerna har identifierats framhåller både personal och elever vikten av att utreda orsakerna till dessa utifrån ett helhetsperspektiv samt utefter detta upprätta en handlingsplan. Exempelvis kan det göras utifrån en skolsocial kartläggning eller liknande som brett fångar upp elevernas behov i relation till skolsituationen. En tät och tydlig avstämning och dokumentation av elevernas progression utifrån handlingsplanen beskrivs som mycket betydelsefull för att personal och elever ska kunna bedöma hur anpassningarna och insatserna fungerar och hur det fortsatta arbetet ska riktas. De erfarenheter och lärdomar som uppföljningen genererar behöver även tas tillvara på ett systematiskt sätt i verksamheten för att komma såväl individer som grupper till gagn.

Skolledare och personal inom projektet pekar på vikten av att göra uppföljningen av all studieavbrottsrelaterad information till en tydlig del av det systematiska kvalitetsarbetet och kontinuerligt analysera mönster av riskfaktorer och avbrott relaterat till exempelvis program eller olika elevgrupper, för att sedan kunna stärka det förebyggande arbetet.

Exempel på utveckling av uppföljningsarbetet inom Plug In:

  • Systematisering av rutiner och strukturer för överlämningar mellan grundskola och gymnasiet.
  • Kartläggning av elevers behov i relation till undervisningens format genom systematiserade intervjuer med elever, lärare, rektorer och annan personal.
  • Tidiga uppföljningssamtal i åk 1 genom elevhälsa, mentor eller annan funktion.
  • Förstärkt mentorskap i åk 1 genom utökad tid och/eller utifrån särskilt samtalsmaterial.
  • Utformning av elevcoachfunktioner.
  • Förändrade strukturer inom organisationen såsom elevnära arbetslag och studiecenter.
  • Utveckling av Studie-och Yrkesvägledningsfunktionen.
  • En förtydligad integrering av elevhälsan i alla delar av verksamheten.
  • Utveckling av formativa arbetssätt i undervisningen.