Du är här

Koll och uppföljning i arbetet med individer

På individ-och gruppnivå har professionella inom Plug In arbetat med att systematisera ett riktat uppföljningsarbete inom skolan och det Kommunala informationsansvaret (KIA, nu KAA) i form av coacher, koordinatorer, eller annan personal som har som uppdrag att följa och stötta elevernas och ungdomarnas progression utifrån ett helhetsperspektiv. I de delprojekt som arbetat med coachning på olika sätt beskrivs uppföljning i form av täta och regelbundna avstämningar som en integral del av arbetet, och arbetssättet karakteriseras av en mål-och resultatorienterad process som syftar till att stötta eleven till stegvisa förändringar. Eleverna/ungdomarna involveras i utformningen av mål på kort och lång sikt i relation till sin studiesituation och sin helhetssituation, vilka sedan följs upp vid nästa mötestillfälle. För vissa unga i skolan kan målen handla om att strukturera sitt skolarbete och olika arbetsuppgifter, för andra kan det handla om att öka sin närvaro, hantera stress eller skapa bättre rutiner för mat och sömn för att klara studierna eller nå ett större välbefinnande. Det kan även involvera avstämning kring insatser som genomförs med andra aktörer inom skolan eller utanför.

Personal menar att uppföljningen kan ske utifrån individuella behov och önskemål, men det viktiga är att den dokumenteras och att den är regelbunden och tydlig. De professionella inom projektet har därför använt och utvecklat olika former av materiel och "verktyg" som kan underlätta i uppföljningsarbetet med individerna. Det har handlat om mallar för uppföljning och dokumentation av progression såväl som samtalsguider.