Du är här

Hur har projektverkstäder inom Plug In arbetat utefter ett individcentrerat arbetssätt?

Inom projektet har skolor och verksamheter utvecklat en repertoar av olika insatser för att möta elevers varierande behov och stärka deras involvering med skolarbetet och sina studier utifrån ett helhetsperspektiv på elevens situation. Utgångspunkten i ett holistiskt, individcentrerat perspektiv beskrivs som en avgörande framgångsfaktor för att lyckas stötta en långsiktig, hållbar och positiv utveckling. Det har handlat om att utveckla undervisningens utformning och innehåll och olika typer av pedagogiskt stöd och strukturstöd, men även möjligheter till praktik och att utforska framtida yrkesvägar samt adressera behov som sträcker sig utanför det som skolan traditionellt erbjuder. Detta för att undanröja hinder för elevers möjligheter att delta och tillgodogöra sig undervisningen. Elever med en mycket svag skolanknytning befinner sig exempelvis ofta utanför eller i utkanten av skolkontexten och har stor frånvaro. Det innebär att för att vuxna i skolan ska kunna nå ungdomarna behöver man tänka fritt och mindre traditionsbundet kring arenor för kontakt och att stötta elever till att återuppta sitt skolarbete. För elever som har skolmisslyckanden bakom sig kan det handla om att gradvis närma sig studier och/eller delta i ett socialt sammanhang.

 

Arbetet har omfattat insatser både på organisationsnivå och individuellt riktade insatser:

 

På organisationsnivå:

 • Uppföljningsarbete
 • Utveckling av studie-och yrkesvägledning
 • Samverkan, samarbete, samordning
 • Utveckla det relationella arbetet genom ex. förstärkt mentorstid, nya funktioner och kompetensutveckling
 • Utveckla undervisningens former och innehåll ex. i form av autentiskt lärande, formativa arbetssätt, ämnesövergripande arbete
 • Skapa flexibla strukturer (elevcentrera)
 • Nya funktioner (coacher)
 • Kombination av flera

 

På individ/gruppnivå:

 • Studiestöd (ämnestöd, specialpedagogiskt)
 • Nya arbetssätt/innehåll
 • Strukturstöd (med skolarbetet, med vardagen)
 • Motivationshöjande insatser (friskvård, sociala aktiviteter, samtalsstöd, motiverande samtal)
 • Självstärkande insatser (mental träning, självbildsarbete, KBT-inspirerat arbete)
 • Färdighetsträning (social träning, samhällsorientering, problemlösning)
 • Coachning
 • Vägledning
 • Bygga positiva relationer (mentorskap, coacher)
 • Kombination av flera
Category: