Du är här

Hur har projektverkstäder inom Plug In arbetat med samverkan?

Inom projektet har förbättrad och utökad samverkan utgjort ett viktigt fokus. Skolor och andra verksamheter har utvecklat strukturer, forum, rutiner, arbetssätt och nya funktioner för att möjliggöra ett produktivt samarbete kring elever och unga i behov av olika typer av stöd. Arbetet har kretsat kring system för att dela information, samordna insatser och samarbeta kring insatser.

Inom skolorna har det bland annat handlat om att utforma samverkanstrukturer mellan de olika personalgrupperna för att snabbare identifiera riskindikatorer hos elever och genomföra utförliga utredningar av orsaker till att skolarbetet inte fungerar, samt gemensamt utforma ”rätt” insatser utifrån ett helhetsperspektiv på elevens situation i relation till skolan och studierna. Det har även omfattat utformning av adekvata rutiner och system för informationsöverföring och dokumentationsamordning av skolarbetet och olika insatser från elevhälsan eller i övergångarna mellan grundskola och gymnasiet då många elever som inte fullföljer sina studier har en komplex skolbakgrund och kan behöva mycket stöd i övergången från grundskolan och gradvis slussas in på gymnasieskolan. Samverkan har också utvecklats med syftet att dela information om elevernas behov och förmågor, sprida kunskaper och öka kompetensen på olika områden hos personalen som ska möta eleverna. Det har handlat om att exempelvis integrera elevhälsan tydligare i alla delar av skolans verksamhet eller lyfta in nya kompetenser och funktioner.

Andra samverkansområden har handlat om att skapa samsyn och gemensamma strategier kring bedömningskriterier, värderingar, kunskapssyn, förhållningssätt och bemötande och samordna mål och kunskapskrav för att underlätta för elever att hantera sin situation. 

För de verksamheter som arbetat med att utveckla arbetet med unga som avbrutit sin studier och beöver stöd för att åter närma sig studier, en etablering på arbetsmarknaden eller annan sysselsättning har samverkan ofta varit en central del i arbetet. Det har handlat om att skapa system och rutiner för att kunna identifiera de unga i samverkan med andra statliga och kommunala aktörer och säkerställa att inga ungdomar "faller mellan stolarna", samordna behovsbedömningar, insatser och resurser för att kunna erbjuda de unga ett sammanhållet stöd. För en del projekt har utformningen av en plattform för de unga varit i fokus, utifrån vilken de olika insatserna samordnas.

Inom projektet har många olika ”metoder och modeller” för förbättrad samverkan prövats såsom elevnära arbetslag, ökad integrering av elevhälsan, multikompetenta team, coacher, koordinatorer och olika former av plattformar för de unga utifrån vilka stödinsatserna utformas.   

Category: