Du är här

Hur har projektverkstäder inom Plug In arbetat med koll och uppföljning?

Inom projektet har uppföljningsarbetet utvecklats på olika sätt, både på organisationsnivå och individnivå. Det har delvis handlat om att utveckla proaktiva, förebyggande strategier strukturer och arbetssätt för att identifiera elever i behov av stöd av olika slag, och delvis om att utforma ett riktat uppföljningsarbete som en insats på individ och gruppnivå.

På de skolor som deltagit har ett tydligt fokus på kartläggning av centrala riskindikatorer och rutiner för att uppmärksamma elevers behov och progression, framträtt som en viktig dimension i det proaktiva, främjande arbetet. Ledning och personal har arbetat med att utveckla exempelvis nya rutiner kring överlämningsprocessen mellan grundskolan och gymnasieskolan, tidiga uppföljningssamtal med nya elever samt utformat nya strukturer och funktioner med uppdrag att fånga upp och stötta elever i behov av stöd såsom elevcoacher, utökad mentorstid och förändrade arbetslagsstrukturer. Arbetet har kretsat kring att systematisera material, rutiner och arbetssätt för kartläggning och kontinuerlig uppföljning av elevers behov och progression.

På individ-och gruppnivå har professionella arbetat med att systematisera ett riktat uppföljningsarbete i form av coacher, utökad mentorstid, eller annan stödpersonal som har som uppdrag att följa och stötta elevernas progression utifrån ett helhetsperspektiv. I de delprojekt som arbetat med coachning på olika sätt beskrivs uppföljning i form av täta och regelbundna avstämningar som kärnan i arbetet, och arbetssättet karakteriseras av en mål-och resultatorienterad process som syftar till att stötta eleven till stegvisa förändringar. 

För de projekt som utvecklat arbetet inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) beskrivs uppföljning som helt centralt från flera olika perspektiv. Ett aktivt uppföljningsarbete är en förutsättning för att kunna fånga upp de unga som avbrutit sina studier, men det beskrivs även som en viktig del i processen med att stötta unga tillbaka till studier eller annan sysselsättning. Det handlar om att skapa kommunala system och rutiner för snabb identifiering av ungdomar som gör studieavbrott och för att skapa kontakt med de unga, såväl som rutiner för uppföljning av ungdomarnas progression inför utformningen av fortsatta insatser.