Du är här

Hur har projektverkstäder inom Plug In arbetat med flexibilitet?

Inom projektet har skolor och verksamheter arbetat med att utveckla arbetssätt och former för att fånga upp elever med en svag skolanknytning och adressera deras varierande behov på olika sätt. Detta för att öka elevernas involvering med utbildning, skolan och skolarbetet samt förbättra förutsättningarna för dem att klara sina studier. Arbetet har omfattat både organisations-och individnivå. För skolor har det omfattat exempelvis utveckling av studiernas upplägg, undervisningens struktur, utformning och innehåll, olika typer av pedagogiskt stöd, strukturstöd, möjligheter att integrera praktik, stöd att utforska framtida yrkesvägar samt utformning av stöd som sträcker sig utanför det som skolan traditionellt erbjuder såsom praktiskt vardagsstöd. Detta för att undanröja hinder för elevers möjligheter att delta i och tillgodogöra sig undervisningen.

För de verksamheter, främst inom KIA (nu KAA), som arbetat med att fånga upp unga som avbrutit sina studier och ska stöttas tillbaka till studier eller annan sysselsättning har utvecklingsarbetet kretsat kring att hitta en repertoar av verksamma former för att etablera kontakt med de unga, och utforma olika typer av insatser för ett brett spektrum av behov. Det har även omfattat utveckling av olika typer av plattformar, intensivkurser och nya samverkansstrukturer mellan olika förvaltningar för att skapa möjligheter för fler unga att hitta vägar till studier eller en etablering på arbetsmarknaden.

Category: