Du är här

Hur har projektverkstäder inom Plug In arbetat med bemötande och relationer?

Inom Plug In har bemötande och det relationella arbetet uppmärksammats på olika sätt och varit en viktig dimension i utvecklingsarbetet. Arbetet har omfattat både organisationsnivå och individnivå. Det har handlat om att skapa utrymme, strukturer, arbetssätt och funktioner för att positiva, förtroendefulla relationer mellan elever och personal ska kunna utvecklas och stärkas, samt systematisk kompetensutveckling inom området bemötande och förhållningssätt.

Bland annat har skolor fokuserat på att utveckla det relationella arbetet genom att exempelvis utöka mentorstiden och formalisera uppdraget genom nytt innehåll, nya former och arbetssät. Andra skolor har utformat nya funktioner i form av elevcoacher eller andra resurspersoner för att fånga upp och bygga relationer med elever i riskzonen. Arbetet har också omfattat utveckling av strategier, förhållningssätt och verktyg att använda i mötet med elever. Det som beskrivs som särskilt verksamt är ett coachande, salutogent förhållningssätt samt motiverande samtal (MI) som ett verktyg i samtalen med elever.

Category: