Du är här

Flexibilitet i arbetet med individer inom skolan

Inom projektet har skolor och verksamheter arbetat med att anpassa sina arbetssätt för att fånga upp elever i riskzon och adressera deras varierande behov genom olika insatser. På individnivå har skolor utvecklat olika typer av stöd som sträcker sig utanför ett pedagogiskt stöd, och insatser som skolan traditionellt erbjuder för att undanröja hinder för elevers lärande och aktiva deltagande i skolans verksamhet. Det har även handlat om en flexibilitet i utformningen av de individuella studiepanerna, undervisningens former, tid och rum. Exempelvis har skolor skapat möjligheter för elever att läsa i olika takt, blockläsa ämnen, integrera praktik och studier, och ha online undervisning.

En annan central del har varit tillgången till en bred repertoar av individualiserade stödinsatser utifrån behov vilka omfattat exempelvis olika former av pedagogiskt stöd, strukturstöd, praktiskt vardagsstöd, vuxenstöd, coachning, samtalsstöd, stresshantering, mental träning samt lotsning till andra instanser vid behov. Personal och ungdomar inom projektet beskriver att en viktig framgångsfaktor varit flexibiliteten i omfattning och inriktning på det tillgängliga professionella stödet. En del elever beskriver att de under perioder varit i behov av intensivt stöd på grund av olika händelser i deras liv medan de under andra perioder endast behövt sporadiska insatser. Andra beskriver tillgången till ett kontinuerligt sammanhållet stöd som en förutsättning för att klara sina studier. I samband med detta beskrivs särskilt coachernas breda uppdrag och flexibla arbetssätt som mycket värdefullt, då de har möjlighet att möta elever på olika arenor i och utanför skolan, på olika tider och i egenskap av en "neutral", professionell medmänniska.

Category: