Du är här

Flexibilitet i arbetet med individer inom det kommunala aktivitetsansvaret

Flexibilitet beskrivs som en framträdande framgångsfaktor hos de verksamheter inom Plug In som har arbetat med att utveckla insatser för ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Det handlar om utveckling av verksamma former och forum för att etablera kontakt med ungdomar som avbrutit sina gymnasiestudier samt utforma lämpliga insatser för att stötta dem att återuppta studier eller komma i annan sysselsättning. Möjligheterna att utforma flexibla individuella lösningar beskrivs som en avgörande faktor för att fånga upp de unga såväl som hitta verksamma sätt att stötta de unga vidare till sysselsättning.

Inom projekten har personal arbetat med att utforma en mängd olika strategier, rutiner och strukturer för att komma i kontakt med de unga som har avbrutit sina studier i kommunen. Det har involverat olika sätt att sprida information på arenor där unga vistas, etablera samverkan med andra aktörer för att utbyta information, utveckla kontaktsätt via telefon, sociala medier, hembesök, och genom att fysiskt leta upp unga på olika arenor såsom idrottsföreningar, ungdomsgårdar och köpcenter. En flexibilitet i tid och rum beskrivs som en förutsättning för att lyckas i arbetet med att identifera de unga och etablera kontakt. För unga som befinenr sig i komplexa situationer eller har många negativa skolerfarenheter bakom sig kan arbete med att etablera kontakt ta tid och kräva en variation av strategier. På samma vis kan utformningen av lämpliga insatser behöva föregås av ett intensivt relationellt arbete för att bygga förtroendefulla relationer till ungdomen. För unga som inte har varit i sysselsättning under en längre period, och inte heller har deltagit i ett socialt sammanhang kan vägen tillbaka till studier ta tid och behöva omfatta en repertoar av olika insatser. Inom projektet har det omfattat exempelvis:

 • studie-och yrkesvägledning
 • coachning
 • motivationshöjande samtal och samtalsstöd
 • självstärkande aktiviteter (självbild och självförtroende)
 • friskvård
 • sociala aktiviteter 
 • samhällsorientering
 • studiebesök
 • föreläsningar
 • olika former av praktik
 • prova på-kurser
 • intensivkurser
 • studieteknik
 • praktiskt vardagstöd
 • lotsning till andra verksamheter och aktörer

 

Category: