Du är här

Bemötande i organisationen

Erfarenheter från Plug In och tidigare forskning visar att tydliga rutiner och ett systematiskt arbetssätt för att säkerställa positiva, förtroendefulla relationer gör att det goda bemötandet professionaliseras och utvecklas i organisationen. Det är viktigt att från ledningshåll sätta fokus på och uppmärksamma frågan, diskutera och analysera hur arbetet fungerar, vad som kan bli bättre samt skapa samsyn och gemensamma förhållningssätt. Organisationen behöver hitta rutiner som säkerställer att alla medarbetare känner ett ansvar för att utveckla sin relationella kompetens och utvecklar en god praxis i bemötandet med eleverna. Inom projektet har skolor arbetat med systematisk kompetensutveckling kring bemötande och förhållningssätt, nya strukturer och arbetssätt för att främja det relationella arbetet samt nya funktioner för att kunna möta elever/unga på ett annat sätt och andra arenor.

Category: