Du är här

Norrköping

Region Östergötland

Region Östergötland har medverkat i projektet sedan starten av Plug In och större delen av de insatser som gjordes under första omgången av projektet är idag implementerade i ordinarie verksamhet. I Plug In 2.0 satsar regionen på att sprida erfarenheterna därifrån till fler kommuner.

Formativt förhållningssätt

Vi inrättar lärargrupper och anordnar seminarier och konferenser kring formativ bedömning där lärarnas bemötande står överst på dagordningen. I dessa sammankomster, som kopplas till lärarnas vardagspraktik, fokuseras lärarnas formativa förhållningssätt som ligger till grund för att kunna möta och stötta varje elev i dennes kunskapsutveckling. Lärargrupperna fungerar som BFL-grupper och varje grupp leds av en samtalsledare. Samtalsledarna har regelbundna träffar för utbyte och inspiration.
 

Överlämning mellan grund- och gymnasieskola

Information samlas in från grundskolor under vårterminen i år 9 och behandlas av kommunens Mottagningsgrupp, som består av elevstödspersonal med olika kompetenser (syv, kurator, special-lärare och skolpsykolog). I samband med läsårsstart överför Mottagningsgruppen sedan informationen till den mottagande skolan genom ett fysiskt besök på skolan. Som underlag används ett par olika blanketter. Dessa revideras och utvecklas inom projektets ram.