Du är här

Göteborg

Göteborgsregionen

Göteborgsregionen har medverkat i Plug In sedan starten av projektet. GR har sedan starten haft ett tvådelat uppdrag inom projektet; dels att bedriva lokala projektverkstäder, men även att bygga och utveckla PlugInnovation. I Plug In 2.0 arbetar regionen både med att förebygga avbrott med olika typer av coachningsinsatser och att skapa insatser för ungdomar som varken arbetar eller studerar (UVAS). Arbetet handlar exempelvis om att skapa bättre övergångar mellan grundskola och gymnasieskola med hjälp av bland annat coacher och skapa meningsfulla aktiviteter för UVAS i kommunen.

Nollvisionen - Coaching till rektorer

Syfte/mål:
Att alla elever som deltar i projektet ska nå gymnasieexamen med minst betyget E i samtliga kurser och att andelen avhopp under gymnasietiden ska minska.
 
Målgrupp:

Uppfölj 16-19, Utveckling av KIA-verksamhet

Syfte/mål
Syftet är att inom ramen för Plug In förbättra och stimulera rådande förvaltningars arbete, samarbete och insatser för att förebygga avhopp och utanförskap för målgruppen ungdomar. Det handlar om att utveckla arbetssätt, processer, samverkansformer, kommunens uppsökande arbete samt uppföljningen av de insatser som görs för KIA-ungdomar.
 
Målgrupp

Kickstart - Delprojekt inom Projekt Uppfölj 16-19

Syfte/mål:• Att ungdomar som inte går i gymnasiet eller arbetar får hjälp med att hitta sina möjligheter och sina vägar mot antingen studier eller arbetsliv.• Att förbereda och stärka ungdomarna inför vuxenlivet i stort samt de olika sammanhang de kommer att möta i framtida utbildningar och / eller arbetsliv genomo Ökad kunskap om sig självo Ökad kunskap om omvärldeno Insikter om alternativa utvecklingsvägaro Strategier för beslutsfattande och målupprättandeMålet är att ungdomen lämnar kursen med en personlig handlingsplan.

Coachning på Barn- och fritidsprogrammet

Syfte/mål:

Att genom coachande samtal minska elevavhopp och frånvaro från Barn- och fritidsprogrammet på en gymnasieskola i kommunen.
Att genom coachande samtal stödja eleverna i att fortsätta sina studier och minst nå betyget E i alla ämnen.
 

Målgrupp:

Elever på Barn- och fritidsprogrammen som under en viss tid haft omfattande frånvaro.
 

Metod: