•  
 •  
 •  

PlugInnovation är en digital plattform där kunskap som är central för personer som arbetar med att motverka studieavbrott samlas. Ta del av framgångsfaktorer och forskning på området och inspireras av hur kommuner som medverkar i projektet Plug In 2.0 arbetar för att minska skolfrånvaro och stötta unga att återgå till studier eller annan sysselsättning. In english

Aktuellt

*/ Den 26 mars hade Plug In 2.0 sin avslutningskonferens på Clarion Sign i Stockholm. Fokus för konferensen låg på de ungdomar som deltagit i projektet. Under dagen kopplades deras berättelser och upplevelser till aktuell forskning om studieavbrott, genom forskaren Anna Liljeström. Se filmen där...
På ett år blev sex av sju elever på byggintroduktionsprogrammet i Lerum behöriga till det nationella byggprogrammet. En del av framgångsreceptet har varit att undervisa nyanlända elever och elever som gått ut årskurs 9 utan gymnasiebehörighet - i samma klass.Karin Glisell och Peter Kristensson är...

Exempel på fallstudier

Partille
Plug In Partille – Porten i Göteborgsregionen representerar exempel på utveckling av arbete med ungdomar som avbrutit sina studier samt en utveckling av det kommunala informationsansvaret (KIA). Ett multikompetent team bildades för att utföra arbetet och bemanna verksamheten. Teamet leddes av projektledaren och bestod av jobbcoach, fältassistent, socialsekreterare, fritidsledare, arbetsförmedlare, kurator och studie- och yrkesvägledare.
Ljungby
Plug In Ljungby representerar exempel i regionen Kalmar-södra Småland på utveckling av förebyggande arbete för att motverka studieavbrott i gymnasieskolan. Projektet bestod av flera delar: Ett nytt resurscentrum som var öppet för alla elever, förstärkt studie- och yrkesvägledning för alla elever i årskurs 1 samt en coach med uppgift att fånga upp och arbeta förebyggande med de elever som riskerat att avbryta sina studier på grund av frånvaro.
Härryda
Plug In Härryda – Utökad mentorskap och coachning representerar exempel i Göteborgsregionen på utveckling av förebyggande arbete för att motverka studieavbrott i gymnasieskolan. Projektet bestod av en utveckling av mentorskapsarbetet på kommunens gymnasieskola för att fånga upp och arbeta förebyggande med de elever i som riskerat att avbryta sina studier. Detta genom utökad tid och ett mer styrt innehåll av mentorstiden.

Exempel på litteratur

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004
Utbildningsstyrelsen i Finland
2004
 • Grundskolan
 • Litteratur
 • Sverige
"Du berga livet på kar´n": mellom-menneskelige relasjoner mellom laerer og elev i dagens skole.
Johansen, J.B.
2000
 • Utveckling av det relationella arbetet
 • bemötande
"Using Community Adults as Advocates or Mentors for At-Risk Middle School Students: A Two-Year Evaluation of Project RAISE.
James M McPartland, Saundra M. Nettles
1991
 • Alla
 • Utveckling av det relationella arbetet
 • Mentorskapsarbete
 • Utveckling av modeller/koncept för mentorskapsarbetet
 • Intensifierat mentorskapsarbete
 • Holistiskt stöd
 • Motivationshöjande stöd
 • Samverkan
 • Samverkan mellan olika förvaltningar/aktörer kring unga i riskzon
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Litteratur
 • Forskning
 • Internationellt
Varför hoppar elever av skolan och hur skulle de vilja att skolan såg ut
Jessica Kewenter Kullberg
2012
 • Litteratur
 • Examensarbete
 • Sverige
GR Dropouts kartläggningsrapport
Anna Stenman, Åsa Nilsson, Ulrik Fostvedt
2011
 • Utveckling av rutiner i det förebyggande arbetet
 • Utveckling av det relationella arbetet
 • bemötande
 • Utveckling av särskilt stöd
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Litteratur

Exempel på forskningssammanfattningar

– En vetenskaplig rapport

En detaljerad genomgång av exemplariska och evidensbaserade program kring avhoppsproblematiken och riskfaktorer för avhopp. Sammanställningen är användbar för praktiker och skolledare som ska välja program som passar deras specifika skolmiljö och elevunderlag. 

- Från policy och forskning till praktik

Varför stannar eleverna i skolan? Och vilka är orsakerna till att vissa avbryter sina studier? Sammanställningen baseras på en analys av resultaten från ett stort antal program som arbetar för att motverka studieavbrott.